Työttömyysturvaa ehdotetaan laajennettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (

HE 223/2004 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että muun työttömyysetuuden kuin koulutuspäivärahan maksaminen olisi mahdollista myös 65 ikävuoden jälkeen, jos henkilö on lomautettu tai hänen työntekonsa on estynyt sääesteen tai toisten työntekijöiden sellaisten työtaistelutoimenpiteiden takia, joilla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa.

Työttömyysetuutta myönnettäisiin edellä mainituissa tilanteissa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 68 vuotta. Muutoin työttömyysetuuksia myönnettäisiin edelleen sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta. Mikäli yli 65-vuotiaan työskentely ei keskeydy edellä mainituista syistä vaan työsuhde päättyy, hänen toimeentulonsa turvataan työeläke- ja kansaneläkejärjestelmästä.

Työttömyyskassalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että palkansaajakassan ja yrittäjäkassan jäseneksi pääsee henkilö, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka muutoin täyttää työttömyyskassan jäsenyydelle säädetyt edellytykset.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutettaisiin siten, että työnantajalla ja palkansaajalla ei olisi työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuutta silloin, kun henkilö 65 vuotta täytettyään on oikeutettu työttömyysturvalain perusteella työttömyysturvaetuuksiin.

Työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rajoituksesta annettuun lakiin ja aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi eräitä muita muutoksia, jotka aiheutuvat vuoden 2005 alusta voimaan tulevista työeläkelainsäädännön muutoksista.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2005.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.