Työtapaturma- ja ammattitautilakia koskeva hallituksen esitys on annettu

Telp Default Thumbnail Image

Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistus on annettu eduskunnan käsiteltäväksi (HE 277/2014 vp). Lailla uudistettaisiin nykyisen tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan. Lainsäädännön sisältö saatettaisiin vastaamaan työelämän muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia vaatimuksia muun muassa säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä.

Työ- ja virkasuhteeseen liittyvän pakollisen työtapaturma- ja ammattitautiturvan sisällöstä säädettäisiin ehdotettavassa laissa, joka korvaisi nykyiset tapaturmavakuutuslain, ammattitautilain ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain.

Laissa nykyisten säännösten sanamuotoja selkiytettäisiin ja täsmennettäisiin. Oikeus- ja korvauskäytännön varassa olevia tulkintoja ja periaatteita kirjattaisiin lakiin, jolloin laista kävisivät ilmi yksilön oikeudet ja velvollisuudet kuten perustuslaki edellyttää. Laki sisältäisi nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset muun muassa niistä olosuhteista, joissa sattunut tapaturma tai ilmennyt ammattitauti korvattaisiin. Laissa myös määriteltäisiin, mitä tapaturmalla laissa tarkoitettaisiin, sekä säädettäisiin korvausoikeudellisesti keskeisestä lääketieteellisen syy-yhteyden vaatimuksesta. Osana harmaan talouden torjuntaan liittyviä toimenpiteitä lakiin sisällytettäisiin säännökset tapaturmavakuuttamisen valvonnasta.

Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös tapaturmavakuutusmaksupetoksesta. Vakuuttamisen valvontaan ja korvausten yhteensovittamiseen liittyen esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä muutoksia muun muassa työeläkelakeihin. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmän perusrakenteisiin, kuten järjestelmän rahoitukseen tai toimeenpanon järjestämiseen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus koskisi vain ansiotarkoituksessa tehtyä työtä, ja se olisi mahdollisimman yhdenmukainen työeläketurvan kanssa. Kun työntekijälle pitää ottaa työeläkevakuutus, hänelle olisi otettava myös tapaturmavakuutus. Yrittäjille tapaturmavakuutus olisi edelleen vapaaehtoinen. Sen voisi ottaa pääsääntöisesti vain yrittäjä, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Yrittäjän määritelmä vastaisi työeläkelainsäädännön määritelmää yrittäjästä.

Esitykseen sisältyvä työeläkelakien muutos

Esitykseen sisältyy myös työeläkelakien muutosehdotus. Jos työntekijälle sattuu vahinkotapahtuma työssä, jota hän tekee vanhuuseläkkeellä ollessaan, tapaturmaeläkettä maksettaisiin enintään kaksi vuotta tai enintään siihen saakka kun hän täyttää 68 vuotta. Tällaisen työntekijän työeläkkeestä ei enää vähennettäisi hänelle maksettua työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista päivärahaa tai tapaturmaeläkettä. Näin säänneltynä vahingoittuneen saama korvaus vastaisi kyseisen työn aiheuttamaa ansionmenetystä.

Maatalousyrittäjille ja apurahansaajille oma työtapaturmia ja ammattitauteja koskeva laki

Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työtapaturmia ja ammattitauteja koskeva lainsäädäntö uudistettaisiin työntekijöitä ja muita yrittäjiä koskevan tapaturmavakuutuksen kokonaisuudistuksen mukaisesti. Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työn erityispiirteet ja järjestelmän erilainen rahoitus otettaisiin uudessa laissa huomioon.

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Työtapaturma- ja ammattitautilain haittarahan kertakorvauksen laskentaa koskeva muutos on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista.

Katso lisää:

HE 277/2014 vp työtapaturma- ja ammattitautilaki

STM:n tiedote

HE 278/2014 vp maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki

STM:n tiedote