Työsopimuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös työntekijän eroamisiästä

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta (

HE 185/2004 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Työeläkelainsäädäntö uudistuu vuoden 2005 alussa niin, että työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle valintansa mukaan 63 – 68-vuotiaana. Tämän vuoksi työsopimuslakiin ehdotetaan lisättäväksi työntekijän eroamisikää koskevat säännökset.

Hallituksen esityksen mukaan työntekijän työsuhde päättyisi automaattisesti ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana hän täyttää 68 vuotta, jolleivät työntekijä ja työnantaja sovi työsuhteen jatkamisesta.

Jos työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen jatkamisesta 68 ikävuoden jälkeen, sopimus voitaisiin tehdä määräaikaisena ilman työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 2 momentissa säädettyä perusteltua syytä ja sopimusta voitaisiin jatkaa ketjusopimuskiellon estämättä. Jos taas sopimus tehtäisiin toistaiseksi voimassa olevana, sopimussuhteeseen sovellettaisiin mm. työsopimuslain työsuhteen päättämistä koskevia säännöksiä. Mikäli työnantaja sallii 68 vuotta täyttäneen työntekijän jatkaa työntekoa eroamisiän jälkeen, sopimussuhteen voitaisiin katsoa jatkuvan hiljaisen sopimuksen perusteella. Jos työntekijä päättää jäädä eläkkeelle ennen 68 vuoden ikää, työsuhteen päättäminen edellyttäisi työntekijältä itsensä irtisanomista.

Mikäli työsuhteen ehtona noudatettavassa eläkeikää koskevassa sopimuksessa on sovittu työntekijän oikeudesta siirtyä yleistä eläkeikää aikaisemmin eläkkeelle, mutta ei eläkeikään perustuvasta eroamisiästä, eläkeiän saavuttaminen ei yksinään ole peruste päättää työsuhdetta. Työntekijällä olisi oikeus jatkaa työsuhdetta 68 ikävuoteen saakka, mikäli työsopimuslain mukaiset edellytykset työsuhteen jatkamiselle ovat muuten olemassa. Työsopimuslakiin ehdotettu eroamisikää koskeva säännös ei kuitenkaan estäisi sopimasta lain mukaista eroamisikää alemmasta eroamisiästä. Eroamisikää koskevilla säännöksillä ei siis puututtaisi yrityskohtaisiin, työntekijöiden työsopimuksen ehtoina noudatettaviin lisäeläkejärjestelyihin. Laissa säädettyä alempia eläkeikiä ja eroamisikiä koskevien sopimusehtojen sitovuutta arvioitaisiin työsopimuslain työsopimuksen pätemättömyyttä ja kohtuuttomia ehtoja koskevien säännösten mukaan.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2005.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.