Työpanokseen perustuvan osingon verotusta ehdotetaan muutettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti antoi eduskunnalle 3 päivänä huhtikuuta 2009 hallituksen esityksen työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta (

HE 47/2009 vp

).

Esityksen pääasiallinen sisältö

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, ennakkoperintälakia ja elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia.

Esityksen mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsottaisiin koko määrältään ansiotuloksi, jos osingonjaon perusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos. Tällainen osinko olisi työnsuorittajan palkkaa tai työkorvausta sen mukaan kuin ennakkoperintälaissa (1118/1996) palkasta tai työkorvauksesta säädetään.

Säännöstä sovellettaisiin myös esimies- ja vastuuasemassa olevalle maksettuun osinkoon, jos osingon jakoperusteena käytetään esimerkiksi bonuspalkkiojärjestelmiin rinnastettavalla tavalla määräytyvää vastuualueen tulokseen perustuvaa tekijää. Osakeomistuksen suhteessa nostettu osinko ja ainoan omistajan itselleen nostama osinko olisi rajattu sääntelyn ulkopuolelle.

Esitetyillä lainmuutoksilla estettäisiin työtulon muuntaminen lievemmin verotettavaksi osinkotuloksi, joka lisäisi verotuksen oikeudenmukaisuutta.

Taustaa

Ansiotulojen korkean ja osinkotulojen matalamman verotuksen välinen epäsuhta lisää verosuunnittelun houkuttelevuutta. Lisäksi verosuunnittelua on lisännyt myös vuonna 2006 voimaan tullut osakeyhtiölaki, jonka myötä osinkoa voidaan jakaa myös osakkaan yhtiön hyväksi tekemän työpanoksen perusteella. Asiaan liittyy myös vuonna 2008 julkaistu korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu (

KHO 2008:6

).

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakimuutoksia sovellettaisiin osinkoon, joka on nostettavissa 1.1.2010 tai sen jälkeen.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.