Työpanokseen perustuvaa osinkoa koskeva lainmuutos vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 26 päivänä kesäkuuta 2009 lakimuutokset, jotka pohjautuivat hallituksen esitykseen työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta (HE 47/2009 vp).

Pääasiallinen sisältö

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään ansiotulona verotettavaksi palkaksi tai työkorvaukseksi, jos osingon jakoperusteena on yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen päätöksen, osakassopimuksen tai muun sopimuksen mukaan osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos.

Hallituksen esityksen sisällöstä on kerrottu tarkemmin aiemmin julkaistussa

tiedotteessa.

Vahvistetut lait

Laki tuloverolain 33b §:n muuttamisesta, laki ennakkoperintälain muuttamisesta ja laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

469-471/2009.

Erillisselvitys siitä, luetaanko eläkkeen perusteena olevaan palkkaan

Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, että kyseessä olevan kaltaiseen osinkoon liittyisivät myös suoritusten maksajille kuuluvat tavanomaiset velvoitteet, kuten ennakonpidätysvelvollisuus ja velvollisuus suorittaa palkan perusteella työnantajan sosiaaliturvamaksu. Esityksessä ei käsitelty erikseen muutoksen vaikutuksia sosiaalivakuutusetuihin.

Asian valiokuntakäsittelyssä esitettiin eriäviä näkemyksiä muun muussa siitä, pidetäänkö työpanokseen perustuvaa osinkoa eläkkeen perustana olevana suorituksena vai ei. Valiokunta jätti asian tältä osin sosiaali- ja terveysministeriön jatkoselvityksen varaan. Ohessa linkki valtiovarainvaliokunnan mietintöön

VaVM 8-2009.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.7.2009. Muutosta sovelletaan osinkoon, joka on nostettavissa 1.1.2010 tai sen jälkeen.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät Internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.