Työnantanjan maksamista oikeudenkäyntikuluista ei kerry työeläkettä

Työnantajan työntekijän puolesta maksamat veronalaiset oikeudenkäyntikulut eivät ole työntekijän eläkkeen perusteena olevaa työansiota, koska ne eivät ole vastiketta työstä. Työeläkelakien mukaan vakuutetaan työnteosta saatua työansiota.

Eläketurvakeskukselta on kysytty, vaikuttaako korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätös 2023:116 työeläkevakuuttamiseen ja maksetaanko TyEL-maksu, kun työnantaja maksaa työntekijän veronalaiseksi palkaksi katsotut oikeudenkäyntikulut työntekijän puolesta. Päätös ei vaikuta työeläkevakuuttamiseen ja TyEL-maksua ei makseta, koska oikeudenkäyntikulut eivät ole vastiketta työstä.

KHO:n päätös koski tapausta, jossa työsuhteessa olevaa toimittajaa vastaan oli nostettu rikossyyte. KHO totesi, että vaikka toimittajan työtehtäviin on kuulunut sanomalehdessä laadittujen artikkelien laatiminen, hänen työtehtäviinsä ei ole katsottava kuuluneen vastaajana oleminen rikosasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä. KHO katsoi, että työnantajan maksaessa työntekijän oikeudenkäyntikulut, työntekijä sai taloudellisen edun, jota verotettiin palkkana.

Työeläkkeen perusteena on työnteosta saatu työansio

Työeläkevakuuttamisessa kyseistä verollista oikeudenkäyntikulujen suoritusta ei oteta huomioon. Tämä johtuu siitä, että työeläkelakien mukaan vakuutetaan työnteosta saatua työansiota. Eläkkeen perusteena olevaa työntekijän eläkelain mukaista TyEL-ansiota on palkka tai muu vastike, joka maksetaan työnteosta. KHO:n päätöksessä tarkoitetut työnantajan työntekijän sijasta maksamat oikeudenkäyntikulut eivät ole vastiketta työntekijän työnantajalleen tekemästä työstä.

Vastaajana oleminen rikosasiassa ei ollut työntekijän työnantajalleen tekemää työtä. Oikeudenkäyntikulut eivät ole syntyneet kyseisen työntekijän työnantajalleen tekemästä työstä, vaan perustuvat muiden henkilöiden työsuoritukseen. Näin ollen työnantajan työntekijän sijasta maksamia työntekijän veronalaisia oikeudenkäyntikuluja ei lueta mukaan TyEL-ansioon.

Oikeudenkäyntikulujen maksamisen lisäksi työnantaja saattaa korvata työntekijälle verot, jotka tälle määrätään sillä perusteella, että työnantajan maksamat rikosasian oikeudenkäyntikulut on katsottu työntekijän veronalaiseksi palkaksi. Työeläkevakuuttamisessa työnantajan työntekijälle korvaamaa verojen osuutta ei lueta mukaan TyEL-ansioon, koska myöskään tällainen suoritus ei ole vastiketta työntekijän työnantajalleen tekemästä työstä. Verotuksessa suoritus voi olla veronalainen.

Koska kummatkaan suoritukset (oikeudenkäyntikulut, verojen osuus) eivät ole työstä maksettua vastiketta, ne jäävät TyEL-ansion ulkopuolelle, niistä ei makseta TyEL-maksua eikä niiden perusteella kerry TyEL-eläkettä.