Työnantajan kansaneläkemaksua alennetaan

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 27 päivänä maaliskuuta 2009 lain sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 3 pykälän väliaikaisesta muuttamisesta ja lain kansaneläkelain 97 pykälän väliaikaisesta muuttamisesta. Asia perustui hallituksen esitykseen eduskunnalle työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi (

HE 11/2009 vp

). Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

193 -194/2009.

Pääasiallinen sisältö

Kaikkien työnantajien kansaneläkemaksu alenee 0,801 prosenttiyksikköä huhtikuun alusta 2009. Samalla valtion perusrahoitusosuutta kansaneläkkeistä korotetaan 53 prosentista 76 prosenttiin.

Kansaneläkemaksu poistuu käytännössä kokonaan alimpaan maksuluokkaan kuuluvilta yksityisiltä työnantajilta. Maksun alennus koskee myös kuntia ja muita julkisen alan työnantajia. Alennetun maksun perusteena olisivat palkat, jotka maksetaan 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2009 välisenä aikana. Esityksen mukaan yksityisten työnantajien kansaneläkemaksut alenisivat vuonna 2009 yhteensä noin 280 miljoonaa euroa.

Työnantajat maksavat työnantajan kansaneläkemaksun yhdessä työnantajan sairausvakuutusmaksun kanssa yhtenä maksuna, työnantajan sosiaaliturvamaksuna. Maksun alennuksen jälkeen myös ensimmäiseen maksuluokkaan kuuluvien työnantajien maksettavaksi jäisi edelleen työnantajan sosiaaliturvamaksuun sisältyvä työnantajan sairausvakuutusmaksu, jonka suuruus vuonna 2009 on 2,00 prosenttia.

Lait ovat osa hallituksen sopimaa talouden elvytyspakettia. Tarkoitus on, että kansaneläkkeiden kestävä rahoitus turvataan jatkossa pysyvällä tavalla. Esityksen mukaan vuoden 2010 alusta kansaneläkemaksu on tarkoitus poistaa pysyvästi.

Eduskunnan lausuma

Eduskunta liitti antamaansa eduskunnan vastaukseen (

EV 19/2009 vp

) lausuman. Lausuman mukaan ” Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii pitkäjänteisesti Kansaneläkelaitoksen toimintamenojen kestävästä rahoituksesta sekä laitoksen riittävästä maksuvalmiudesta. ”

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.4.2009 ja ovat voimassa vuoden 2009 loppuun.