Työkyky tulisi arvioitavaksi 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 7. lokakuuta 2011 hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muuttamisesta (

HE 75/2011 vp.

).

Esityksen pääasiallinen sisältö

Pitkittyvissä työkyvyttömyystapauksissa työterveyslääkärin olisi jatkossa arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky. Lisäksi työnantajan olisi selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Työntekijän olisi toimitettava Kansaneläkelaitokselle (Kela) lausunto työkyvystään ja mahdollisuuksistaan jatkaa työssä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä.

Jotta Kansaneläkelaitos saisi ajoissa tiedon pitkittyvistä sairauspoissaoloista, sairauspäivärahaa olisi haettava nykyisen neljän kuukauden sijasta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Työnantajan olisi ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään siinä vaiheessa, kun poissaolo on jatkunut kuukauden.

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia puuttua pitkittyviin työkyvyttömyyksiin riittävän varhain. Menettely tukisi työkyvyn palautumista ja helpottaisi työntekijän paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Vaikka lausunnon toimittaminen Kelalle 90 päivän jälkeen olisi jatkossa sairauspäivärahan maksamisen ehto, ehdotuksen ei arvioida aiheuttavan juurikaan päivärahan maksun keskeytymisiä.

Esitys on yksi hallituksen toimenpiteistä työurien pidentämiseksi. Ehdotus pohjautuu valtiosihteeri Eeva Kuuskosken vetämän Työhyvinvointityöryhmän ja johtaja Jukka Ahtelan Työelämäryhmän linjauksiin.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2012.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.