Työeläkeyhtiöiden hallinto läpinäkyvämmäksi

Telp Default Thumbnail Image

Työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin (HE 96/2014 vp) esitetään muutoksia työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon läpinäkyvyyden parantamiseksi. Työeläkevakuutusyhtiöiden olisi jatkossa pidettävä julkista sisäpiirirekisteriä, johon hallituksen jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja hänen varahenkilönsä, tilintarkastajien sekä sijoituspäätöksiin vaikuttavien työntekijöiden olisi ilmoitettava pörssiosakeomistuksensa ja -kauppansa.

Työeläkeyhtiön hallituksen olisi vahvistettava yhtiölle omistajaohjauksen julkiset periaatteet. Niin kutsuttua ristiin istumista eli työeläkeyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten osallistumista muiden yritysten hallitustyöskentelyyn ei kiellettäisi. Hallituksen olisi kuitenkin otettava kantaa tällaisiin jäsenyyksiin ja perusteltava, miksi jäsenyys ulkopuolisen yhteisön hallituksessa on tarpeellinen. Työeläkeyhtiön olisi pidettävä julkista luetteloa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan muista hallitusjäsenyyksistä ja luottamustoimista.

Työeläkeyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan esteellisyyssäännökset olisivat jatkossa tiukemmat kuin osakeyhtiöissä. Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei voisi osallistua asian käsittelyyn työeläkeyhtiön hallituksessa, jos hän on asiaan osallisen toisen yhteisön palveluksessa tai sen hallintoelimen jäsen.

Yhtiön johdon ja sen lähipiirin kanssa tehtävät merkittävät liiketoimet, esimerkiksi asuntokaupat, olisi käsiteltävä yhtiön hallituksessa. Nämä liiketoimet olisivat julkisia.

Laissa säädettäisiin jatkossa työeläkeyhtiöiden palkitsemisjärjestelmistä. Yhtiön palkitsemisjärjestelmän olisi oltava työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tarkoituksen ja tavoitteiden mukainen sekä vastata yhtiön pitkän aikavälin etua. Palkitsemisessa olisi erityisesti otettava huomioon työeläkevakuutusyhtiön tehtävä lakisääteisen eläketurvan hoitajana. Palkitsemisjärjestelmä ei saisi kannustaa liialliseen riskinottoon.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2015. Työeläkeyhtiöillä tulisi olla ajantasainen sisäpiirirekisteri viimeistään viiden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

Katso lisää:

Hallituksen esitys 96/2014 vp