Työeläkelakien muutokset on hyväksytty

Telp Default Thumbnail Image

Eduskunta on hyväksynyt työeläkelakeihin esitetyt muutokset hallituksen esityksen mukaisesti (HE 120/2014 vp). Työkyvyttömyyseläkettä hakevien kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen korostuu suhteessa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun. Työeläkelaitoksilla on velvollisuus antaa työkyvyttömyyseläkettä hakevalle henkilölle oma-aloitteisesti ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen niissä tilanteissa, joissa ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Leskeneläke

Työeläkelakien säännöksiä leskeneläkkeen vähentämisestä muutetaan, kun leski on leskeneläkettä vähennettäessä vanhuuseläkkeellä tai täyttänyt vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän, mutta ei ole vielä hakenut eläkettä maksuun. Lakiin lisätään myös säännös, jonka mukaan leskeneläke tarkistetaan uudelleen, kun leskelle myönnetään uusi eläke uusin perustein. Nämä muutokset vastaavat nykyistä soveltamiskäytäntöä. Lisäksi lakia täsmennetään siltä osin kun leskeneläkkeen vähentäminen on tehty lesken laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella.

Työeläkelakien voimaanpanolait

Työeläkelakien voimaanpanolakeja ja eräitä voimaantulosäännöksiä muutetaan siten, että ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaisesti määrätyissä työkyvyttömyys-, työttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeissä ensisijaiset etuudet vähennettäisiin pääsääntöisesti kuten voimassaolevissa työeläkelaeissa säädetään, jos eläkkeensaajalle myönnetään uusi ensisijainen etuus tai etuuden määrä muuttuu.

Eläkkeen karttuminen päättyneeltä työkyvyttömyyseläkeajalta

Yksityisten alojen työeläkelakeja muutetaan siten, että eläke lasketaan päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen ajalta tulevan ajan eläkkeen perusteena olevasta ansiosta 1,5 karttumisprosentin mukaan myös vuosilta 2006—2009.

Kustannustenjakoerien viivästyskorko

Työntekijän eläkelakiin lisättään säännös eläkelaitosten kustannustenjakoerien viivästyskorosta.

Lisäksi työeläkelakeihin ja eräisiin muihin lakeihin ehdotetaan tehtäviksi eräitä teknisluonteisia korjauksia.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

 

ETK tekee tarvittavat soveltamisohjepäivitykset näiden muutosten perusteella.
 

Katso lisää:

www.eduskunta.fi