Työeläkelaitosten vakavaraisuussääntely uudistuu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 20. heinäkuuta 2012 lakimuutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi (HE 9/2012 vp). Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annettua lakia, työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, eläkesäätiölakia, vakuutuskassalakia, työntekijän eläkelakia ja merimieseläkelakia.

Pääasiallinen sisältö

Uusi laki mahdollistaa työeläkelaitosten sijoitustoiminnalle lähes saman riskitason ja siten myös tuottomahdollisuudet kuin määräaikainen sääntely, joka säädettiin vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin yhteydessä. Määräaikaisen lain voimassaolo päättyy vuoden 2012 lopussa.

Nykyisten säädösten mukaan työeläkelaitosten vakavaraisuutta mitataan toimintapääomalla. Toimintapääoma on työeläkelaitosten sijoitustoimintaan liittyvien riskien puskuri. Vakuutusriskeihin eli esimerkiksi siihen, että työkyvyttömyyseläkkeitä alkaa arvioitua enemmän, varaudutaan toisella puskurilla, jota sanotaan tasoitusmääräksi.

Uuden lain mukaan sekä toimintapääoma että tasoitusmäärä otetaan huomioon työeläkeyhtiön vakavaraisuutta tarkasteltaessa. Puskurien yhteismäärää nimitetään vakavaraisuuspääomaksi.

Tasoitusmäärän suuruutta säädetään työeläkemaksun työkyvyttömyysosalla. Sen mitoitukseen vaikuttaa ennen kaikkea se, millä tarkkuudella uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä pystytään ennakoimaan.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen riskinkantokykyä vahvistetaan erillisellä työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvalla erällä. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteralle säädetään muista yhtiöistä poikkeava vakavaraisuuspääoman määrittely muista poikkeavasta vakuutuskannasta johtuen.

Lisäksi säädetään, että Finanssivalvonta tekee ilmoituksen sosiaali- ja terveysministeriölle, jos se seurannassaan huomaisi, että finanssimarkkinoiden poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus on laskenut tai uhkaa nopeasti laskea.

Eduskuntakäsittelyssä lait hyväksyttiin muutoin muuttamattomina, paitsi 2. lakiehdotuksen (laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta) voimaantulosäännöksen 5 momentin lakiviittaus korjattiin 3 momentin sijasta viittaamaan 4 momenttiin.

Tarkempia tietoja on hallituksen esityksessä (

HE 9/2012 vp

).

Vahvistettujen työeläkelakien säädösnumerot ovat

441/2012

,

442/2012

,

443/2012,


444/2012

ja

445/2012.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.tammikuutta 2013.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

. Säädöstekstit löytyvät myös internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.