Työeläkejärjestelmän esittämiä säädösmuutosehdotuksia

Telp Default Thumbnail Image

Eläketurvakeskus toimittaa työeläkejärjestelmän esittämät lainmuutostarpeet alkusyksyn aikana sosiaali- ja terveysministeriölle. Muutosehdotukset on tarkoitus käsitellä ministeriössä ennen vuoden 2017 uudistuksen valmistelua. Mahdollisten muutosten on tarkoitus tulla voimaan samassa aikataulussa vuoden 2017 muutosten kanssa eli 1.1.2017.

Muutosehdotukset

 • Työntekijän eläkelaissa säädetään siitä, millaisia suorituksia ei pidetä vastikkeena työstä. Tällaisia suorituksia on muun muassa henkilöstörahstolaissa tarkoitetut henkilöstörahastoerät ja niiden lisäosat. TyEL:n soveltamisalaa on tarkoitus laajentaa, siten että se koskisi myös EU- tai ETA-maassa toimivia rahastoja, jos niiden voidaan katsoa olevan henkilöstörahastolaissa tarkoitettuun henkilöstörahastoon verrattava rahasto. (TyEL 70 §:n 3 mom. 9-11)
 • YEL:n väliomistusta koskevaan säännökseen ehdotetaan muutosta, joka mahdollistaisi sen, että väliomistus otetaan huomioon myös tilanteessa, jossa väliyhtiö on yrittäjän perheenjäsenen omistuksessa, mutta yrittäjä itse ei omista väliyhtiöstä mitään. (YEL 3 § 6 mom.)
 • YEL:n perheenjäsenen määritelmää ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että myös osakeyhtiö- ja osuuskuntatilanteissa yrittäjän perheenjäsenenä pidetään samassa taloudessa asuvia puolison lapsia ja vanhempia sekä näiden puolisoja. (YEL 3 § 5 mom.)
 • Rikoslain 29 luvun 4 a §:n työeläkevakuutusmaksupetosta koskevasta säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi 3 kohta tarpeettomana.
 • TyEL:iin lisättäisiin säännös, joka oikeuttaa oma-aloitteiseen tietojen antamiseen Tapaturmavakuutuskeskukselle ja lakisääteistä tapaturmavakuutusta toimeenpanevalle vakuutusyhtiölle. (TyEL 206 §)
 • VELK:n muutostarpeet tilanteissa, joissa henkilö työskentelee kotihoidontukiaikana, jolloin etuutta kotihoidontuesta ei pitäisi karttua. Lisäksi etuuden karttumista tulisi tarkistaa adoptoidun lapsen kotihoidontuen osalta silloin, kun vanhemmalla on oikeus kotihoidon tukeen, mutta lapsi on jo yli 3-vuotias.
 • Kuntuoutusoikeuteen ehdotetaan muutoksia, joiden tarkoituksena on selventää sitä, millä taholla on vastuu henkilön kuntoututtamiseta. Myös tiedon antamista kuntoutuksesta jo ennakkopäätösvaiheessa, ehdotetaan laajennettavaksi.

 

Samassa yhteydessä käsiteltäneen myös aiemmin ministeriöön toimitetut muutosehdotukset

 • Päätös- ja asiavirheen korjaamista koskevia TyEL:n säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi hallintolain mukaisiksi
 • Asevelvollisuusajan karttuminen
 • Ahvenanmaan osallistuminen Eläketurvakeskuksen kuluihin

 

 • ICT-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä) impelementoinnin vaikutukset TyEL:n soveltamisalaan. ICT-direktiivi edellyttää muutosta TyEL:n 4 §:n 3 momentin 3 kohdan säännökseen. Direktiivin piiriin kuuluvien työntekijöiden sulkeminen TyEL:n ulkopuolelle, ilman että työntekijään sovellettavasta eläkelainsäädännöstä lähtömaassa saadaan varmistusta, näyttää siis olevan direktiivin kanssa ristiriidassa.
 • Täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen kuntoutusrahan jälkeen
 • Ulkomaisen etuuden/eläkkeen rinnastamista koskevat säännökset TyEL:iin
 • Eläkeote: riidattoman näytön vaatimus myös 6 vuotta vanhempiin selvityksiin.