Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi (

HE 57/2004 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Eräiden takaisinperittyjen etuustulojen oikaisu

Esityksessä ehdotetaan, että takaisinperintätapauksissa luovuttaisiin aikaisempaan verovuoteen kohdistuvasta verotuksen oikaisemisesta. Tulo kohdistettaisiin siihen vuoteen, jolloin verovelvollinen on sen saanut. Jos tuloa peritään myöhempänä vuonna takaisin, tämän vuoden veronalaiseksi tuloksi luettaisiin tulo, josta on vähennetty takaisinperitty määrä. Menettely koskisi veronalaisia eläkkeitä ja muita veronalaisia lakisääteisiä etuuksia. Toteutuessaan lainmuutos voi vaikuttaa yleiskirjeellä

A 13/2003

annettuihin takautuvan eläkkeen maksamista koskeviin ETK:n ohjeisiin.

Säännöstä sovellettaisiin ensimmäisen kerran 1.1.2005 tai sen jälkeen takaisin maksettuihin tai takaisin perittyihin etuustuloihin.

Eläketulon jaksottaminen

Hallitus esittää, että eläketulon jaksottamista ei tehtäisi lainkaan vähäisten takautuvien eläkkeiden osalta. Eläketulon jaksotus tehtäisiin vain, jos takautuvan eläkkeen määrä on vähintään 500 euroa. Mainitun rajan alle jäävät takautuvat eläketulot verotettaisiin aina sen vuoden tulona, jolloin takautuva eläke on saatu.

Säännöstä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitys löytyy internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.