Toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevat lait on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Vahvistetuilla laeilla muutetaan eläkelautakunnan nimi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi ja irrotetaan lautakunnan rahoitus Eläketurvakeskuksesta. Lisäksi lautakunnan organisaatiosta säädetään erillisellä lailla. Työntekijäin eläkelain 21 §:n 3 momenttia muutetaan siten, että asianosainen, joka on ollut vakuutettuna kahdessa tai useammassa EU-maassa ja joka ei tyydy eläkelaitoksen antamaan työkyvyttömyyseläkettä koskevaan päätökseen, saa hakea päätökseen muutosta heti eikä hänen tarvitse odottaa päätösten yhteenvetoa.

Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esitykseen 155/2003 vp sisältyvät lakiehdotukset hylättiin ja hallituksen esitykseen 47/2005 vp sisältyviä lakiehdotuksia muutettiin joiltakin osin. Lakiehdotuksia muutettiin mm. siten, että etujärjestöjen ehdotuksesta nimitettävät jäsenet eivät voi muodostaa enemmistöä muutoksenhakulautakunnan päätösvaltaisissa kokoonpanoissa.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä

HE 155/2003 vp

on kerrottu aiemmin julkaistussa tiedotteessa (

Eläkelautakunnan nimeä ja rahoitusta ehdotetaan muutettavaksi

) ja hallituksen esityksestä

47/2005 vp

on kerrottu aiemmin julkaistussa tiedotteessa (

Hallituksen esitystä toimeentuloturvan muutoksenhausta ehdotetaan täydennettäväksi

).

Lait tulevat voimaan 1.1.2006. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n 2 momentti, jossa säädetään hallintolainkäyttölain 38 §:n mukaisesta suullisesta käsittelystä muutoksenhakulautakunnassa, tulee kuitenkin voimaan vasta 1.1.2007.

Vakuutusvalvontavirasto vahvistaa muutoksenhakulautakunnan talousarvion ja oikeushallintomaksun ensimmäisen kerran vuodelle 2006. Eläkelautakunnan jäseniksi 31.12.2006 päättyväksi toimikaudeksi nimitetyillä jäsenillä on oikeus jatkaa tehtävässään toimikautensa loppuun saakka. Jaostojen ja täysistunnon kokoonpanon päätösvaltaisuus määräytyy kuitenkin 1.1.2006 alkaen uusien säännösten mukaan.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat

677/2005 – 682/2005

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.