Suomen ja Viron välistä uutta sosiaaliturvasopimusta ehdotetaan hyväksyttäväksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (

HE 208/2005 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi marraskuussa 2005 allekirjoitetun Suomen ja Viron välillä sosiaaliturvasta tehdyn uuden sopimuksen. Samalla voimassa oleva sosiaaliturvasopimus lakkaisi olemasta voimassa, koska se on tullut suurelta osin tarpeettomaksi Viron EU-jäsenyyden vuoksi. Nykyisin voimassa olevan sopimuksen VII osan hallinnollisia määräyksiä sovellettaisiin kuitenkin edelleen viranomaisyhteistyön toimivuuden varmistamiseksi.

Uutta sosiaaliturvasopimusta sovellettaisiin niihin henkilöihin, jotka eivät kuulu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamisalaan ja jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet jommankumman sopimuspuolen lainsäädännön piiriin tai jotka ovat tällaisen henkilön perheenjäseniä tai edunsaajia. Uudella sopimuksella turvattaisiin tällaisten Suomen ja Viron välillä liikkuvien henkilöiden oikeus tietyin edellytyksin kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen sekä perhe-eläkelain mukaiseen lesken- ja lapseneläkkeeseen.

Uusi sopimus ei vähentäisi nykyisen sopimuksen nojalla myönnettyjen etuuksien määrää eikä myönnettyjä oikeuksia etuuksiin.

Uuden sopimuksen mukaan sopimus lakkaisi olemasta voimassa, kun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (uusi koordinaatioasetus) tulee sovellettavaksi. Uusi sopimus ei ole tällöin enää tarpeen, koska sen soveltamisalaan kuuluneet henkilöt kuuluisivat uuden koordinaatioasetuksen henkilölliseen soveltamisalaan. Uusi koordinaatioasetus korvaisi asetuksen 1408/71.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että eduskunta hyväksyisi lain Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta sekä lain Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta.

Voimaantulo

Uusi sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan sitä kuukautta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä tämän sopimuksen voimaantulolle asetetut oikeudelliset edellytykset. Nykyisen sopimuksen lakkaamisen on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan kuin uusi sopimus astuu voimaan.

Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus tulee voimaan ja laki Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimuksen lakkauttaminen tulee voimaan.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.