Sairausvakuutuslain mukaista palkan määritelmää ehdotetaan muutettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (

HE 76/2007 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Sairausvakuutuslaki

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslaissa olevaa palkan määritelmää siten, että palkkana pidettäisiin ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa.

Esityksessä ehdotetaan myös, että työ- tai virkasuhteeseen perustumattomia kokouspalkkioita, luento- ja esitelmäpalkkioita ja hallintoelimen jäsenyydestä saatuja palkkioita ei pidettäisi sairausvakuutuslaissa palkkana silloin, kun niiden perusteella ei työeläkejärjestelmän säännösten mukaan tarvitse maksaa työntekijän työeläkemaksua.

Lisäksi säännöstä rajoitetusti verovelvolliselle maksetusta palkkatulosta päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun perusteena ehdotetaan muutettavaksi siten, että se koskisi myös ulkomaille rajoitetusti verovelvolliselle Suomessa vakuutetulle maksettua palkkaa, jos henkilöllä ei ole työeläkelakien mukaista vakuutuspalkkaa.

Jotta päiväraha voitaisiin vakuutuspalkan puuttuessa määrätä ulkomaantyötulon rahana maksettavan osan tai rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan palkan perusteella, ehdotetaan säädettäväksi, että päivärahan perusteena olevana palkkana pidetään myös rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 4 §:ssä tarkoitettua palkkaa ja kyseisen lain 3 §:ssä tarkoitettua esiintyvän taiteilijan sekä urheilijan henkilökohtaista korvausta sekä tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta rahana maksettavaa osaa.

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettu laki

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:ssä oleva viittaussäännös sairausvakuutuslain palkkakäsitteeseen ehdotetaan korvattavaksi omalla, sairausvakuutuslakiin ehdotettua palkkaa asiallisesti vastaavalla palkan määrittelyllä. Sairausvakuutuslakiin viitattaisiin edelleen palkkaa koskevien poikkeuserien osalta.

Lakia ehdotetaan selkeytettäväksi myös lisäämällä siihen säännös, jonka mukaan yrittäjän omistamassaan yrityksessä nostama palkka tai palkkio ei ole sellaista palkkaa, jonka perusteella tulisi suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksu.

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2008.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.