Sairauspäivärahan enimmäisaikaan joustoa

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 21.12.2010 lakimuutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 198/2010 vp).

Pääasiallinen sisältö

Sairauspäivärahaa voidaan maksaa sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisestä huolimatta, jos henkilö palaa työhön ja hänen aikaisempi sairautensa uusiutuu aiheuttaen työkyvyttömyyttä. Edellytyksenä on, että sairaus uusiutuu työssäolon jatkuttua yhdenjaksoisesti vähintään 30 päivää. Sairauspäivärahaa voidaan tällöin maksaa omavastuuajan jälkeen yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä enintään 50 arkipäivältä.

Eduskuntakäsittelyssä sairausvakuutuslaki muuttui osin esitetystä.Muutoksen mukaan sairauspäivärahan kanssa samalle ajalle myönnetty kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke ei estä 68 vuotta nuoremman henkilön oikeutta sairauspäivärahaan, jos hän eläkkeelle siirtymisensä jälkeen on työssä ja tulee työkyvyttömäksi työhön, jota hän eläkkeellä ollessaan välittömästi ennen työkyvyttömyyden alkamista on tehnyt. Eläke vähennetään sairauspäivärahasta.

Lisäksi työntekijän eläkelakia, merimieseläkelakia, yrittäjän eläkelakia ja maatalousyrittäjän eläkelakia muutettiin siten, että jos vakuutetulle myönnetään työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke takautuvasti samalle ajalle, jolta päivärahaa on myönnetty enimmäisajan jälkeisiltä enintään 50 arkipäivältä, sovelletaan työkyvyttömyyseläkkeen ja sairauspäivärahan yhteensovittamisessa työntekijän eläkelain 43 §:n 3 momentin säännöstä, jonka mukaan työkyvyttömyyseläkettä maksetaan tältä ajalta päivärahan määrän ylittävä osa.

Tarkempia tietoja saa hallituksen esityksestä (

HE 198/2010 vp

) ja sitä koskevasta tiedotteesta

.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

1247/2010–1251/2010

.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.7.2011.

Lakia sairausvakuutuslain muuttamisesta sovelletaan, jos sairausvakuutuslain 8 luvun 9 §:ssä tarkoitettu työkyvyttömyys alkaa 1.7.2011 tai sen jälkeen.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.