Sähköinen eläkeote ja muita muutoksia

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti antoi 10.lokakuuta 2008 eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (

171/2008 vp

).

Sähköinen eläkeote

Esityksessä ehdotetaan, että vuoden 2009 alusta sähköinen eläkeote otettaisiin käyttöön siten, että vakuutettu voisi itse valita, haluaako hän eläkeotteensa kirjallisena vai sähköisenä. Kaikki ne henkilöt, jotka eivät erikseen ole valinneet sähköistä eläkeotetta, saisivat edelleen kirjallisen eläkeotteen.

Eläkelaitoksella olisi velvollisuus valvoa, että sähköisen eläkeotteen valinnut kirjautuu eläkelaitoksen asiointipalveluun. Jos vakuutettu ei kirjautuisi katsomaan eläkeotettaan neljään vuoteen, eläkelaitoksen on lähetettävä hänelle kirjallinen eläkeote. Näin varmistettaisiin, että työntekijällä on ollut mahdollisuus tarkistaa eläkeotteensa tiedot ennen kuin ne ovat yli viisi vuotta vanhoja ja näyttötaakka niiden mahdollisesta korjaamistarpeesta siirtyy työntekijälle.

Kolmannesta maasta lähetetyn työntekijän eläkevakuuttaminen muuttuu

Esityksessä ehdotetaan myös, että työntekijän eläkelaki ei koskisi työntekijää, jonka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen työhön, jos lähetyn työntekijän työskentely kestää Suomessa enintään kaksi vuotta. Jos työntekijään kuitenkin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella tai jos työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin välittömästi ennen Suomessa työskentelyn aloittamista, häneen sovelletaan kuitenkin työntekijän eläkelakia.

Lisäksi Eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta enintään viideksi vuodeksi Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien, kun työnantaja lähettää työntekijän Suomeen työhön yli kahdeksi vuodeksi tai työ jatkuu ennalta arvaamattomista syistä yli kaksi vuotta. Tällöin edellytyksenä on, että työnantaja esittää selvityksen lähetyn työntekijän eläketurvan järjestämisestä muualla.

Asiakirjojen säilytysajat

Esityksessä esitetään muutoksia myös työeläkejärjestelmän asiakirjojen säilytysaikoihin. Vakuuttamista koskevat asiakirjat tulisi säilyttää voimassaoloajan ja kymmenen sen jälkeistä vuotta, eläke- ja kuntoutusasiaan liittyvät asiakirjat vakuutun elossaoloajan sekä viisi sen jälkeistä vuotta ja perhe-eläkeasiaan liittyvät asiakirjat maksussa oloajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. Muutoksenhakuasteista palautuneita asiakirjoja tulisi säilyttää 50 vuotta, jollei muista säilytysajoista aiheudu niille pidempää säilytysaikaa.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2009.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi