Rekisteröity parisuhde ja perhe-eläkeoikeus

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti antoi 21. päivänä marraskuuta 2008 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

(HE 198/2008 vp).

Pääasiallinen sisältö

Esityksen tavoitteena on parantaa rekisteröityjen parien perheissä elävien lasten oikeudellista asemaa. Esityksessä ehdotetaan, että rekisteröidyn parisuhteen osapuoli saisi mahdollisuuden adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsen. Tällaisen perheen sisäisen adoption jälkeen lasta pidettäisiin rekisteröidyn parin yhteisenä lapsena. Perheen sisäisen adoption vahvistamisen keskeisin vaikutus on se, että lapsi saa oikeudellisesti tarkasteltuna uuden vanhemman.

Hallituksen esityksessä arvioidaan, että noin vajaat 200 rekisteröidyssä parisuhteessa elävää perhettä tulisi hakemaan perheen sisäistä adoptiota.

Vaikutukset perhe-eläkeoikeuteen

Nykyisen lain mukaan rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla ei voi olla yhteistä lasta. Eloonjääneelle osapuolelle voi syntyä perhe-eläkeoikeus vain sillä perusteella, että parisuhde on rekisteröity ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta ja eloonjäänyt osapuoli 50 vuotta, parisuhde oli kestänyt rekisteröitynä vähintään viisi vuotta ennen edunjättäjän kuolemaa ja eloonjäänyt osapuoli on edunjättäjän kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai oli pitkäaikaisesti työkyvytön.

Nyt ehdotettava lainmuutos parantaa rekisteröidyn parisuhteen eloonjääneen osapuolen perhe-eläkeoikeutta. Jos rekisteröidyn parisuhteen osapuoli on adoptoinut toisen osapuolen lapsen, eloonjäänyt osapuoli voi saada perhe-eläkeoikeuden myös tämän adoptoidun lapsen perusteella. Edelleen kuitenkin edellytetään, että parisuhde on rekisteröity ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta. Tältä osin eloonjääneen rekisteröidyn parisuhteen osapuolen perhe-eläkeoikeus olisi siten samanlainen kuin sellaisen nykylain mukaisen lesken perhe-eläkeoikeus, jolla on tai on ollut yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa.

Rekisteröidyn parisuhteen sisäisessä adoptiossa lapsesta tulee myös toisen osapuolen oma lapsi. Muun kuin biologisen vanhempansa kuollessa alle 18-vuotiaalle lapselle syntyy lapseneläkeoikeus, vaikka lapsi ei edunjättäjän kuollessa asuisikaan osapuolten yhteisessä kodissa.

Voimaantulo

Lain on tarkoitus tulla voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua sen vahvistamisesta. Lisäksi eronneiden parien osalta lakiehdotukseen sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan perheen sisäistä adoptiota voisi hakea kahden vuoden ajan lain voimaantulosta lukien myös tilanteissa, jossa lapsen vanhemman ja lapseksiottajan parisuhde on ennen lain voimaantuloa purettu tuomioistuimen päätöksellä.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.