Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto yhdistetään Finanssivalvonnaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (

HE 66/2008 vp

). Tasavallan presidentti antoi perjantaina 23. toukokuuta uutta rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaista koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle.

Esityksen keskeinen sisältö

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että voimassa olevat lait Rahoitustarkastuksesta ja Vakuutusvalvontavirastosta korvataan uudella lailla Finanssivalvonnasta. Lailla perustettaisiin uusi valvontaviranomainen, jolle siirtyvät Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston nykyiset tehtävät ja toimivaltuudet eräin vähäisin poikkeuksin. Finanssivalvonta sijoitettaisiin Suomen Pankin yhteyteen.

Finanssivalvonta valvoisi finanssimarkkinoilla toimivien toimintaa. Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena olisi finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavaksi säädettyjen vakaa toiminta, vakuutettujen etujen turvaaminen sekä yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan.

Hallintoelimet

Finanssivalvonnan hallintoeliminä olisivat eduskunnan pankkivaltuusto sekä Finanssivalvonnan johtokunta ja johtaja. Lisäksi Suomen Pankin johtokunta vahvistaisi Finanssivalvonnan talousarvion.

Maksuvelvolliset ja maksujen määräytyminen

Velvollisia maksamaan valvontamaksua olisivat Finanssivalvonnan valvottavat, ehdotetussa laissa tarkoitetut muut finanssimarkkinoilla toimijat sekä ulkomaisten valvottavien sivuliikkeet ja julkisyhteisöjen eläkelaitokset. Poikkeuksena olisivat vakuutusyritysten asiamiehet. Nykyisestä poiketen valvontamaksu perittäisiin myös niiltä valvottavilta, joiden kotipaikka on toisessa ETA-maassa ja joilla on Suomessa sivuliike.

Yleensä valvottavilta perittäisiin sekä kiinteä perusmaksu sekä toiminnan laajuuteen perustuva suhteellinen maksu.

Eri maksuvelvollisryhmien valvontamaksuosuuksissa tapahtuisi eräitä merkittäviä muutoksia. Ensinnäkin luottolaitosten osuuden Finanssivalvonnan rahoituksesta arvioidaan merkittävästi laskevan vuoteen 2007 verrattuna. Lisäksi Finanssivalvonnan on suunnattava nykyistä merkittävästi enemmän voimavaroja sekä työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan ja riskienhallintajärjestelmien valvontaan ja analysointiin että henkivakuutus – ja vahinkovakuutusyhtiöiden valvontaan. Vakuutusyhtiöiden lisäksi muutoksia tapahtuisi muun muassa julkisyhteisöjen eläkelaitosten ja työttömyyskassojen valvontamaksuissa, jotka nousevat ja eläkesäätiöiden ja eläkekassojen valvontamaksuissa, jotka laskevat. Muutokset perustuvat vakuutusvalvonnan nykyiseen työmaarään ja Finanssivalvonnan tehtävien painotuksiin.

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan niin, että uusi valvontaviranomainen voisi aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2009.

Jatkoselvityksiä sosiaaliturvan osalta

Esityksen perustelujen mukaan Finanssivalvonnan perustamisen jälkeen tulisi nopeasti selvittää mahdollisuudet siirtää eräät nykyisin Vakuutusvalvonnalle kuuluvat sosiaaliturvan täytäntöönpanoon ja hallintoon liittyvät tehtävät muille viranomaisille. Tällaisia olisivat ainakin Eläketurvakeskuksen ja Koulutusrahaston valvonta sekä työttömyysetuuksien toimeenpanon ohjeistus ja valvonta sekä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan talousarvion ja oikeushallintomaksun määrääminen.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.