Palkkaturvalainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti antoi 16 päivänä lokakuuta 2009 eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (

HE 219/2009 vp

).

Pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palkkaturvalakia (866/1998) ja merimiesten palkkaturvalakia (1108/2000).

Lakiin ehdotetaan nimenomaista säännöstä, että väärinkäytösten estämiseksi palkkaturvaviranomaisella olisi perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä, jos työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin jälkeen, kun hänen on täytynyt tietää työnantajansa maksu-kyvyttömyydestä.

Lisäksi työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista palkkaturvana täsmennettäisiin. Tällainen kustannus voitaisiin maksaa palkkaturvana, jos se olisi luonteeltaan tavanomainen ja määrältään kohtuullinen. Odotusajan palkkaa ei maksettaisi enempää kuin palkkaturvana maksetaan saatavia, joiden viivästymisestä odotusajan palkan maksuvelvollisuus aiheutuu.

Esityksessä ehdotetaan myös, että takaisinmaksuvelvollisuuden määräämismenettelyä selvennetään. Palkkaturvaviranomainen voisi ratkaista palkkaturvana maksetuista saatavista vastuussa olevan takaisinmaksuvelvollisuudesta palkkaturvapäätöksessä tai erillisellä takaisinmaksuvelvollisuutta koskevalla päätöksellä.

Eläketurvakeskukselle tiedonantovelvollisuus

Esityksen mukaan palkkaturvaviranomaisen tiedonsaantia koskevaa säännöstä laajennettaisiin siten, että palkkaturvaviranomaisella olisi oikeus saada useiden muiden viranomaisten lisäksi palkkaturvahakemuksen käsittelyä varten välttämättömät tiedot myös Eläketurvakeskukselta.

Esityksessä ehdotetaan, että palkkaturvaviranomaisella olisi oikeus saada tiedot maksutta.

Voimaantulo

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2010.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.