Oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat lait on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräät siihen liittyvät lait on vahvistettu.

Lakimuutoksilla uudistetaan oikeudenkäynnin julkisuutta hallintotuomioistuimissa koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Muutoksilla mm. lisätään oikeudenkäynnin avoimuutta sekä ratkaistaan julkisuuden ja yksityisyyden suojan välinen ristiriita asianosaisten oikeusturvan takaavalla tavalla. Lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sovelletaan hallintolainkäyttöasian käsittelyyn ja oikeudenkäyntiasiakirjoihin yleisten hallintotuomioistuinten lisäksi mm. vakuutusoikeudessa sekä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 12/2006 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Eduskuntakäsittelyssä osa laeista muuttui esitetystä, osa hylättiin ja lisäksi hyväksyttiin yksi uusi laki valiokunnan ehdotuksen pohjalta. Lakiin oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa tuli mm. seuraavia muutoksia:

  • Lain soveltamisalaa ja muutoksenhakua koskevista säännöksistä poistettiin viittaus työtuomioistuimeen, sillä työtuomioistuimeen ei sovelleta lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa vaan vain lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa. (2 §:n 2 mom. ja 20 §:n 1 mom.)

  • Säännöstä salassa pidettävistä tunnistetiedoista täydennettiin niin, että asianosaisen tai muun asiaan osallisen tunnistetiedot voidaan pitää salassa vain, jos se on välttämätöntä säännöksen 1 momentissa tarkoitettujen etujen suojelemiseksi. (5 §:n 1 mom.)

  • Salassa pidettävien tunnistetietojen antamista koskevaan säännökseen lisättiin momentti, jonka mukaan muutoin salassa pidettävät asianosaisen tunnistetiedot saa antaa tämän lailliselle edustajalle, lähiomaiselle tai muulle läheiselle, jos se on perustellusta syystä tarpeen asianosaisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi. (6 §:n 2 mom.)

Lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta tuli seuraavia muutoksia:

  • Asiakirjojen antamistapoja koskevaa säännöstä muutettiin siten, että kopio tallenteesta luovutetaan vain, jos tallenteella kuultava henkilö siihen suostuu tai jos tallenteen sisältö huomioon ottaen on ilmeistä, ettei kopion antaminen johda hänen yksityisyyden suojansa loukkaamiseen. (16 §:n 2 mom.)

  • Säännökseen viranomaisten salassa pidettävistä asiakirjoista lisättiin pitkäaikaisvankien vapauttamiseen liittyvät lausunnot. (24 §:n 1 mom. 27 kohta)

Lait tulevat voimaan 1.10.2007.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat

381/2007 – 391/2007

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.