Muutoksia työeläkkeiden laskuperusteisiin vuonna 2024

Keskeisiä muutoksia ovat vuoden 2024 työeläkevakuutusmaksu ja maksun osat sekä muutokset TyEL-yhtiöiden maksuluokkamalliin. Myös työeläkevakuutusmaksun sekä vastuuvelan ja eläkevastuun laskennassa käytettävien kertoimien arvoja on päivitetty.

Kustannustenjakoperusteeseen tulee teknisiä muutoksia sekä lakimuutoksesta periytyvä muutos työkyvyttömyyseläkkeiden vastuunjakoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut perustemuutokset syksyllä ja kooste TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteista sekä kustannustenjakoperusteista vuodelle 2024 on julkaistu Työeläkelakipalvelussa.

TyEL-vakuutusmaksu 2024

TyEL-vakuutusmaksu on keskimäärin 24,81 prosenttia palkasta vuonna 2024. Maksuun sisältyvä 0,41 prosenttiyksikön korotus on kolmas erä takaisinmaksusta, jolla kompensoidaan koronakriisin aiheuttama vuoden 2020 maksun alennus. Vuoden 2023 keskimääräinen TyEL-vakuutusmaksu oli 24,84 prosenttia.

Vuonna 2024 sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu työeläkeyhtiössä on 25,12 prosenttia. Perusmaksun lisäksi työnantaja maksuun vaikuttavat maksutappio-osan alennus suurtyönantajille, suurtyönantajan maksuluokka sekä työnantajakohtaiset hoitokustannusosa ja asiakashyvitys. Yhtiökohtaiset laskuperusteet hoitokustannusosaan ja asiakashyvityksiin liittyen on myös julkaistu Työeläkelakipalvelussa.

Tilapäisten työnantajien TyEL-maksu on 26,12 prosenttia palkasta.

Työntekijän maksu vuonna 2024 pysyy samana kuin vuonna 2023 ja on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 prosenttia 53–62-vuotiailla.

Muutoksia maksuluokan laskennassa

Vuonna 2024 TyEL-yhtiöiden työnantaja-asiakkaat ovat maksuluokkamallin piirissä, mikäli heidän vuonna 2022 maksamansa palkat ylittävät reilun kahden miljoonan euron rajamäärän. Työnantajan maksuluokkaan vaikuttaa työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä. Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin tulee 2024 alkaen muutoksia seuraavasti:

  • Poistetaan työnantajan maksuluokkaan vaikuttavien työkyvyttömyyseläkkeiden joukosta tapaukset, joissa työntekijä on palkattu aidosti uutena työntekijänä vähintään 55-vuotiaana.
  • Poistetaan maksuluokkamallin vaikuttavien työkyvyttömyyseläkkeiden joukosta tapaukset, joissa työntekijän työskentely työnantajalla on alkanut ammatillisena kuntoutuksena toteutettavana oppisopi-muskoulutuksena tai työkokeiluna ja työskentelyn alkamisesta eläketapahtumaan on enintään viisi vuotta.
  • Huomioidaan maksuluokkaeläkkeenä myös määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki, kun kuntoutustuki on voimassa edelleen sen alkamista seuraavan toisen kalenterivuoden lopussa, eikä meneillään ole aktiivista kuntoutusta.
  • Maksuluokkavaikutusta ei tule sellaisista työkyvyttömyyseläkkeistä, joissa eläketapahtumavuoden ja maksuluokkalaskennan välissä on kulunut vähintään viisi vuotta.
  • Alennetaan vähitellen työnantajan omavastuuastetta työkyvyttömyysmaksussa kuuteenkymmeneen prosenttiin nykyisestä tasosta.

Muutokset kustannustenjakoperusteeseen 2024

Kustannustenjakoperusteeseen tehdään väliaikainen muutos yhtä yhtiötä koskevan LEL-vakuutuskannan kuolevuusperustemuutoksen johdosta vapautuviin varoihin liittyen. Teknisellä muutoksella vapautuvat varat siirretään käytettäväksi yhteisesti kustannettavien eläkeosien rahoitukseen.

Keva ja valtio ovat 24.4.2023 tehneet sopimuksen keskinäisen korvausliikenteen päättymisestä 31.12.2022. Kustannustenjakoperusteista voidaan tarpeettomina poistaa korvausliikennettä koskevat kohdat.

Perusteeseen lisätään kolmas mahdollinen Työllisyysrahaston osuuden ennakoiden tarkennusajankohta heinäkuulle.

Lisäksi kustannustenjakoperusteeseen muutetaan hallituksen esityksen HE 27/2023 mukaisesti eläkelaitoksen vastuuta työkyvyttömyyseläkkeen rahoituksesta. Lainsäädännössä on alaraja, jonka alittava määrä vakuutettuja ansioita ei aiheuta eläkelaitokselle vastuuta työkyvyttömyyseläkkeestä, vaan työkyvyttömyyseläke kustannetaan tältä osin yhteisesti eläkelaitosten kesken. Kyseistä laissa olevaa alarajaa korotetaan ja vastaava muutos tehdään myös kustannustenjakoperusteisiin. Muutos vaikuttaa TyEL-yhtiöiden asiakkaiden maksuluokan laskentaan, sillä alarajan alittavasta määrästä vakuutettuja ansioita ei tule myöskään maksuluokkavaikutusta työnantajalle. Muutos rajaa entistä useamman lyhyen työsuhteen pois maksuluokkamallin piiristä.