Maksuperusteisia lisäeläkejärjestelyjä koskeva laki on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 27 päivänä maaliskuuta 2009 lain maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa.

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Henkivakuutusyhtiöiden ryhmäeläkevakuutusten rinnalle tulevat eläkesäätiöiden ja eläkekassojen uuden tyyppiset, kollektiiviset lisäeläkejärjestelyt. Uuden lain myötä eläkesäätiöt ja eläkekassat voivat tarjota maksuperusteisia, tietylle työntekijä- tai ammatinharjoittajaryhmälle suunnattuja lisäeläkejärjestelyjä.

Nykyisin eläkesäätiön voi perustaa ainoastaan työnantaja. Lakiuudistuksen myötä maksuperusteista lisäeläkejärjestelyä varten perustettavan eläkesäätiön voivat perustaa myös työnantaja ja vakuutetut yhdessä.

Tarkoituksena on saattaa eläkesäätiöt ja eläkekassat kilpailullisesti yhdenvertaiseen asemaan henkivakuutusyhtiöiden ja ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Asiasta on tarkemmin kerrottu hallituksen esityksessä

(HE 152/2008)

ja aiemmin julkaistussa

tiedotteessa.

Vahvistetut lait

Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa, laki eläkesäätiölain muuttamisesta ja laki vakuutuskassalain muuttamisesta.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

173-175/2009

.

Eduskunnan lausuma

Eduskunta edellyttää, että hallitus välittömästi valmistelee eläkerahastoja koskevan kokonaisuudistuksen, joka sisältää uudet lisäeläkejärjestelyt ja joka turvaa vakuutettujen ja työnantajien oikeudet ja velvollisuudet sekä eläkesäätiöiden ja -kassojen toimintaedellytykset tarkoituksenmukaisella tavalla.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.