Maatalousyrittäjän eläkelakia ja kansaneläkelakia koskevat muutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Laki maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta sekä eräät muut lait on vahvistettu hallituksen esityksen mukaisesti.

Laeilla maatalousyrittäjän eläkelain ja kansaneläkelain muuttamisesta korjataan maatalousyrittäjän eläkelakiin ja kansaneläkelakiin jääneet virheet. Maatalousyrittäjän eläkelain lesken eläkeoikeutta koskevan 61 §:n 2 momentin 2 kohdan muutoksella lyhennetään työkyvyttömyyseläkkeen vähimmäiskestoaika kolmeen vuoteen, jolloin se vastaa muissa työeläkelaeissa säädettyä aikaa. Kansaneläkelain 17 §:n 5 momenttiin tehdyn muutoksen seurauksena puolestaan täysimääräiseksi työkyvyttömyyseläkkeeksi katsotaan myös työkyvyttömyyseläke, jota vähentää kansaneläkelain 22 §:n 1 momentin mukainen huolto- tai perhe-eläke tai vastaava ulkomailta maksettava etuus.

Lait tulevat voimaan 1.4.2008. Maatalousyrittäjän eläkelain ja kansaneläkelain muutoksia sovelletaan kuitenkin jo vuoden 2008 alusta alkaen.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 177/2007 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat

169/2007 – 172/2007

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät Internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.