Maatalousyrittäjän eläkelakia ja kansaneläkelakia ehdotetaan korjattavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta (

HE 177/2007 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että maatalousyrittäjän eläkelaista ja kansaneläkelaista korjattaisiin niihin jääneet virheet.

Maatalousyrittäjän eläkelain lesken eläkeoikeutta koskevaan 61 §:n 2 momentin 2 kohtaan ehdotetaan tehtäväksi muutos, jolla työkyvyttömyyseläkkeen viiden vuoden vähimmäiskesto lyhennettäisiin aiemmin voimassa olleeseen kolmeen vuoteen. Näin vähimmäiskestoaika vastaisi muissa työeläkelaeissa säädettyä aikaa.

Kansaneläkelain 17 §:ssä säädetään työkyvyttömyyseläkkeen aikaisesta ansiotyöstä ja eläkkeen lepäämään jättämisestä. Pykälän 2 momentin mukaan vain täysimääräinen työkyvyttömyyseläke voidaan jättää lepäämään. Lain 17 §:n 5 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä, että täysimääräiseksi työkyvyttömyyseläkkeeksi katsottaisiin myös työkyvyttömyyseläke, jota vähentää kansaneläkelain 22 §:n 1 momentin mukainen huolto- tai perhe-eläke tai vastaava ulkomailta maksettava etuus. Näin säännös vastaisi vuoden 1956 kansaneläkelain 22 §:n 4 momenttia.

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Maatalousyrittäjien eläkelain ja kansaneläkelain muutoksia sovellettaisiin kuitenkin taannehtivasti vuoden 2008 alusta alkaen.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.