Luopumistukijärjestelmiä koskevat lakimuutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta, laki luopumiseläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta sekä laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta on vahvistettu.

Lailla maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta jatketaan luopumistukijärjestelmää niille maatalousyrittäjille, jotka luopuvat maatalouden harjoittamisesta vuosina 2007–2010.

Eduskuntakäsittelyssä lakiehdotukset muuttuivat esitetystä. Lakiin maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta tehtiin mm. seuraavia muutoksia:

  • Sukupolvenvaihdos sekä peltomaan luovutus lisäalueeksi voi tapahtua 56-vuotiaana myös luopujan aviopuolison lapselle tai tämän puolisolle tai luopujan ja hänen puolisonsa sisarusten lapsille tai näiden puolisoille. (2 luvun 8 §)

  • Muissa kuin perheen sisäisissä ja lähisukulaisten välisissä lisäalueluovutuksissa ikäraja nousee 57 vuodesta 60 vuoteen vasta vuonna 2009. (2 luvun 8 §)

  • Sen sijaan, että eläkelaitos voisi siirtää hallituksen esityksessä esitetyn mukaisesti hakemuksen vireilletuloajankohtaa, jollei tuen hakija toimita tarpeellista lisäselvitystä kohtuullisessa määräajassa, eläkelaitos voi vahvistetun lain mukaan jättää hakemuksen tutkimatta tai ratkaista sen ilman lisäselvitystä. (7 luvun 34 §:n 4 mom.)

  • Luopuja voi tarvittaessa lykätä luopumistuen perusmäärän tavoin määräytyvän MYEL-vanhuuseläkkeen maksamisen aloittamista, jos luopumistuen maksaminen ei ole alkanut sen vuoksi, että luopuja on työskennellyt koko ajan muissa töissä. Luopujan tulee hakea maksamisen lykkäämistä ennen kuin hän täyttää 63 vuotta. Tällöin MYEL:n mukainen vanhuuseläke myönnetään erillisestä hakemuksesta. (7 luvun 42 §:n 5 mom.)

Eduskunta hyväksyi lisäksi seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että tarpeellinen säännösmuutos luopumistukijärjestelmän soveltamisen mahdollistamiseksi tilusjärjestelyissä toteutetaan riittävän valmistelun jälkeen erillisenä lainsäädäntöhankkeena.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 34/2006 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Aikaisemmista tukijärjestelmistä säädettyjen lakien muuttamista koskevat lait tulevat voimaan 27.7.2006.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat

612/2006 – 617/2006

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.