Lakia eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta ehdotetaan muutettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta lapsen hoidon ja opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta (

HE 139/2007

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että lakiin valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta lisättäisiin säännös, jonka mukaan Valtiokonttori hoitaa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta karttuneen etuuden laskemisen ja maksamisen niissä tilanteissa, joissa työntekijä on siirtänyt Suomen työeläkejärjestelmän mukaisen eläketurvansa Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään.

Esityksessä ehdotetaan myös, että Eläketurvakeskus ei antaisi VEKL:n mukaista päätöstä VEKL:n 2–4 §:ssä tarkoitetuista etuuksien edellytyksistä henkilöille, joille eläkelaitos on TyEL:n 75 §:n, MEL:n 81 §:n, YEL:n 69 §:n ja MYEL:n 75 §:n perusteella antanut päätöksen perusteesta ja ajasta, jolta eläkettä karttuu VEKL:n mukaan. Koska julkisten alojen palvelussuhteessa olevalla ei ole mahdollisuutta saada julkisten alojen eläkelakien nojalla sitovaa ennakkopäätöstä siitä, täyttyvätkö VEKL:n 2–4 §:ssä tarkoitetut edellytykset, olisi julkisten alojen työntekijöillä kuitenkin mahdollisuus saada asiasta päätös VEKL:n perusteella.

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräiden lakien muuttamisesta johtuvat viittaustarkistukset sekä lisättäväksi Ahvenanmaata koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.