Laki takuueläkkeestä vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 20. elokuuta 2010 lakimuutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (

HE 50/2010 vp

).

Pääasiallinen sisältö

Takuueläkettä maksetaan henkilöille, joiden kokonaiseläke jää takuueläkkeen määrää pienemmäksi. Takuueläke turvaa lähinnä sellaisten henkilöiden toimeentuloa, jotka saavat nykylainsäädännön perusteella pelkkää kansaneläkettä tai sekä kansaneläkettä että pientä työeläkettä.

Takuueläke on itsenäinen etuus. Kansaneläke ja työeläke määräytyvät takuueläkkeen käyttöönoton jälkeen kuten aiemminkin. Takuueläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija saa vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, työttömyyseläkettä tai etuutta maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä ja että hänen lakisääteiset eläkkeensä yhteenlaskettuna jäävät alle takuueläkkeeksi määritellyn tason. Sen sijaan eläkkeensaajan ansiotulot, pääomatulot ja omaisuus eivät vaikuta takuueläkkeeseen. Myöskään perhesuhteilla ei ole merkitystä.

Takuueläke on sidottu kansaneläkeindeksiin. Täysimääräinen takuueläke on 685 euroa kuukaudessa vuoden 2010 indeksitasossa. Jos vanhuuseläke on myönnetty varhennettuna vanhuuseläkkeenä, myös takuueläkkeeseen tehdään varhennusvähennys. Takuueläkettä haetaan Kansaneläkelaitokselta.

Takuueläke korvaa vähimmäistoimeentulon turvaavana etuutena maahanmuuttajan erityistuen.

Tarkempia tietoja on hallituksen esityksessä (

HE 50/2010 vp

) ja asiaa koskevassa

tiedotteessa

.

Vahvistetut lait

Laki takuueläkkeestä, laki kansaneläkelain 35 ja 70 pykälän muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 ja 41 pykälän muuttamisesta, laki vammaisetuuksista annetun lain 9 pykälän muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 pykälän ja 11 luvun 14 pykälän muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain 8 luvun 6 pykälän muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 pykälän muuttamisesta, laki elatustukilain 21 pykälän muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, laki opintotukilain 6 pykälän muuttamisesta, laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 pykälän muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 b pykälän muuttamisesta, laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta, laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 9 pykälän muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain 120 pykälän muuttamisesta, laki merimieseläkelain 117 pykälän muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain 61 a pykälän muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain 126 pykälän muuttamisesta ja laki valtion eläkelain 122 pykälän muuttamisesta.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat 703/2010 – 721/2010.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.3.2011.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.