Lait vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 11.3.2011 lakimuutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 273/2010 vp).

Pääasiallinen sisältö

Työeläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemista ja vastuuvelan kattamista koskeviin säännöksiin on tehty useita muutoksia.

Työeläkelaitosten vakavaraisuuden laskennassa käytettävää sijoitusten luokittelua on muutettu siten, että luokittelu heijastaa sijoitusten riskillisyyttä, erityisesti luottoriskiä paremmin.

Vakavaraisuuden laskennan raportointi tehdään yksinomaan sijoitusten todellisen riskin mukaan laskettuna. Vakavaraisuusrajan laskennan kaavan parametrien arvoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Samalla vakavaraisuusluokkien tuotto-, volatiliteetti- ja korrelaatiomuuttujien arvot on ajanmukaistettu. Eläkelaitosten eläkevastuun täydentämisen määräämisessä käytettävä täydennyskertoimen arvo vahvistetaan neljä kertaa vuodessa. Samoin eläkelaitosten välisissä työnantajakohtaisissa vakuutuskannan, vakuutustoiminnan tai vastuun siirroissa käytettävä siirtyvän toimintapääoman määrä annetaan asetuksella neljä kertaa vuodessa.

Eduskuntakäsittelyssä lakia eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta tarkistettiin 6 §:n viittaussäännösten osalta.

Tarkempia tietoja saa hallituksen esityksestä (

HE 273/2010 vp

). Hallituksen esityksestä on myös annettu tiedote

.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

219/2011–225/2011.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 31.3.2011. TyEL:n 171 §:n muuttamisesta annettua lakia sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e ja 29 g §:n muuttamisesta annettua lakia sovelletaan ensimmäisen kerran täydennyskertoimen ja siirtyvän toimintapääoman osalta määrättäessä heinäkuun alusta 2011 voimaantulevia arvoja.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.