Lait takuueläkettä ym. koskevista muutoksista on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 16.12.2011 lakimuutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen laeiksi takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta, kansaneläkelain 56 pykälän muuttamisesta, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 44/2011 vp).

Pääasiallinen sisältö

Lakeja muutetaan siten, että takuueläkettä laskettaessa sen määrään vaikuttavat eläketulot otetaan huomioon sentin tarkkuudella. Ulkomailta eläketuloa saavan henkilön takuueläkkeen määrää tarkistetaan kahden vuoden välein.

Työttömyyseläkejärjestelmä on vähitellen poistumassa ja se korvataan työttömyyspäivärahan lisäpäivillä (ns. työttömyysputki). Jotta vanha ja uusi järjestelmä kohtelisivat hakijoita tasapuolisesti, varhennusvähennystä ei jatkossa tehdä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle siirtyvän henkilön takuueläkkeeseen. Pitkäaikaistyötön voi siten saada takuueläkkeen vähentämättömänä riippumatta siitä, saako hän työttömyyseläkettä vai siirtyykö 62 vuotta täytettyään työttömyyspäivärahan lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle.

Eläkkeensaajan asumistuki voidaan maksaa vuokranantajalle vuokralaisen antaman valtuutuksen perusteella tai jos vuokralainen laiminlyö vähintään kahden perättäisen vuokran maksamisen kokonaan. Eläkkeensaajan asumistukea hakevan henkilön yrittäjätoimintaan perustuvien tulojen määrittelyä on täsmennetty.

Vammaisetuuksia myönnettäessä tarvittava tietojen vaihto yhteisön jäsenvaltioiden ja sosiaaliturvasopimusvaltioiden välillä voi tapahtua sähköisesti.

Eduskuntakäsittelyssä eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamista koskevaa esitystä muutettiin siten, että tilanteet, joissa asumistuki maksetaan vuokranantajalle ilman vuokralaisen valtuutusta, säänneltiin täsmällisesti ja että asiasta annetaan aina vuokralaiselle päätös. Kyseistä säännöstä sovellettaessa tulee ottaa huomioon erilaiset elämäntilanteet ja vuokrarästiin johtaneet syyt.

Tarkempia tietoja on hallituksen esityksessä (

HE 44/2011 vp

) ja sitä koskevassa

tiedotteessa

.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

1328 – 1331/2011

.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1. tammikuuta 2012. Asumistuen maksamista koskeva muutos tulee kuitenkin voimaan vasta 1. marraskuuta 2012.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.