Lääketieteellisiin seikkoihin perustuvat hylkäävät etuuspäätökset perusteltava tarkemmin 1.1.2015 alkaen

Telp Default Thumbnail Image

Päätöksen perustelemista koskevat lakiehdotukset on hyväksytty muuttumattomina. Vuoden 2015 alusta alkaen lääketieteellisiin seikkoihin perustuvan osittain tai kokonaan hylkäävän etuuspäätöksen perusteluihin on kirjattava asian arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset.

Työeläkelakeihin ja Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin lisättävät päätöksen perustelemista koskevat säännökset täydentävät hallintolain säännöstä (45 §) päätöksen perustelemisesta.

Lisäksi asiantuntijalääkäreitä koskevia säännöksiä muutetaan niin, että etuusasian käsittelyyn osallistuvan asiantuntijalääkärin on asian valmistelun aikana laadittava perusteltu arvionsa asiasta ja merkittävä se asiakirjoihin. Myös tällä muutoksella pyritään parantamaan päätösten lääketieteellisiä perusteluja.

Lait tulevat voimaan 1.1.2015.

Katso lisää:

EV 97/2014 vp ja HE 109/2014 vp