Kuntien ja valtion eläkeuudistus

Telp Default Thumbnail Image

Kuntien ja valtion eläkeuudistusta koskevat lait on vahvistettu. Lait tulevat voimaan 1.1.2005.

Kuntien eläkeuudistusta koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 45/2004 vp

) ja valtion eläkeuudistusta koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 46/2004 vp

) on kerrottu yleiskirjeessä

A18/2004

.

Eduskuntakäsittelyssä lakiehdotuksiin tehtiin joitakin muutoksia ja teknisiä tarkistuksia. Alla on kerrottu lakeihin tehdyistä tärkeimmistä muutoksista sekä eduskunnan lausumista.

Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Säännöstä eläkelaitoksen lääkärin roolista täsmennettiin siten, että eläkelaitoksen lääkäri osallistuu vain asioiden valmisteluun eikä ratkaisuun ja että hän voi merkitä kannanottonsa asian valmisteluasiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:n edellyttämiä muotovaatimuksia. Lisäksi termi ”asiantuntijalääkäri” muutettiin ”laillistetuksi lääkäriksi”. (KuEL 140 §)

Vahvistettujen säädösten numerot ovat (

713/2004 – 714/2004

).

Eduskunnan lausumat

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, missä määrin nyt hyväksytty eläkkeiden normeeraus vaikuttaa alkavien eläkkeiden tasoon. Lisäksi eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kuntasektorin naisvaltaisten, fyysisesti rasittavien matalapalkka-alojen työterveyshuollon ja työsuojelun mahdolliset puutteet ja laatii tutkimuksiin perustuvan toimenpideohjelman puutteiden korjaamiseksi ja työkykyä ylläpitävien toimenpiteiden tehostamiseksi vuoteen 2007 mennessä.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää tarvitaanko lainsäädännön muutoksia sen varmistamiseksi, että työkyvyttömyyseläkkeiden myöntökäytännössä sekä työterveyshuollon ja työsuojelun järjestämisessä tulee riittävästi huomioon otetuksi niiden tehtävien erityisvaatimukset, jotka liittyvät yleiseen turvallisuuteen tai työn vastuullisuuteen yleisen edun kannalta.

Laki valtion eläkelain muuttamisesta ja laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta

Säännöstä valtiokonttorin lääkärin roolista täsmennettiin siten, että valtiokonttorin lääkäri osallistuu vain asioiden valmisteluun eikä ratkaisuun ja että hän voi merkitä kannanottonsa asian valmisteluasiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:n edellyttämiä muotovaatimuksia. Lisäksi termi ”asiantuntijalääkäri” muutettiin ”laillistetuksi lääkäriksi”. (VEL 18 b §:n 8 mom.)

Valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutettiin siten, että ne tuomarit, jotka ovat valtion virkamieslain 75 §:n nojalla oikeutettuja 68 vuotta korkeampaan eroamisikään säilyttävät sen.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat (

679/2004 – 682/2004

).

Eduskunnan lausumat

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää tarvitaanko lainsäädännön muutoksia sen varmistamiseksi, että työkyvyttömyyseläkkeiden myöntökäytännössä sekä työterveyshuollon ja työsuojelun järjestämisessä tulee riittävästi huomioon otetuksi niiden tehtävien erityisvaatimukset, jotka liittyvät yleiseen turvallisuuteen tai työn vastuullisuuteen yleisen edun kannalta.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, missä määrin nyt hyväksytty eläkkeiden normeeraus vaikuttaa alkavien eläkkeiden tasoon. Lisäksi eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää julkisen alan fyysisesti rasittavien matalapalkka-alojen työterveyshuollon ja työsuojelun mahdolliset puutteet ja laatii tutkimuksiin perustuvan toimenpideohjelman puutteiden korjaamiseksi ja työkykyä ylläpitävien toimenpiteiden tehostamiseksi vuoteen 2007 mennessä.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.