Kunnallista eläkelakia muutetaan

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 65/2008 vp). Tasavallan presidentti antoi hallituksen esityksen 23. toukokuuta eduskunnalle.

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että kunnallinen eläkelaitos voisi tuottaa eläkehallintopalveluja myös kunnallisen eläketurvan ulkopuolisille asiakasryhmille siltä osin kuin palvelussa ei ole kyse julkisen vallan käytöstä. Kunnallinen eläkelaitos valmistelisi hakemukset ratkaistavaksi ja huolehtisi eläkkeiden maksatuksesta. Päätöksenteko eläkeasiassa on julkisen vallan käyttöä ja tämä ratkaisuvalta säilyisi edelleen eläkehallintopalveluja ostaneella eläkejärjestelmällä.

Lainmuutokselle on syntynyt tarve, koska Kirkon keskusrahasto on ilmaissut kiinnostuksensa siihen, että kunnallinen eläkelaitos hoitaisi myös evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden eläkehakemusten käsittelyn ja eläkkeiden maksatuksen. Lakimuutos mahdollistaisi eläkehakemusten käsittelyjärjestelmien nykyistä tehokkaamman hyödyntämisen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan kunnallisen eläkelain vanhuuseläkkeelle jäämistä koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että kunnallinen luottamustoimi, perhe- tai omaishoitosopimus tai muu toimeksiantosopimus ei estäisi vanhuuseläkkeen saamista kunnallisista palvelussuhteista, vaikka vanhuuseläke myönnetään muusta kuin kunnallisesta eläkejärjestelmästä. Lisäksi palkansaajan eläkemaksua koskevaan päätökseen ehdotetaan haettavaksi muutosta nykyisen hallinto-oikeuden sijaan Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta. Esitys sisältää lisäksi myös teknisluontoisia tarkistuksia kunnalliseen eläkelakiin.

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.