Kunnallista eläkelakia ehdotetaan muutettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta (

HE 86/2006 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että kunnallisen eläkelain säännökset sovitettaisiin yhteen vuoden 2007 alusta voimaan tulevan TyEL:n kanssa. Muutoksilla pyritään selkiyttämään ja täsmentämään lakia sekä kirjaamaan lakiin nykyistä soveltamiskäytäntöä. Esitykseen ei sisälly eläkepoliittisia muutoksia.

Vaikka ehdotetut muutokset vastaavat pääosin TyEL:n säännöksiä, kunnallisen eläkejärjestelmän ominaispiirteiden takia esityksessä ehdotetaan kuitenkin seuraavia poikkeuksia TyEL:n säännöksiin verrattuna:

  • Jos työntekijä on täyttänyt 63 vuotta ennen sairausvakuutuslaissa tarkoitetun ensisijaisuusajan päättymistä tai jos työntekijälle ei vahvisteta sairasvakuutuslaissa tarkoitettua ensisijaisuusaikaa, koska työntekijä on täyttänyt 63 vuotta, eläke kunnallisen järjestelmän piirissä laskettaisiin työkyvyttömyyseläkkeenä, mutta myönnettäisiin vanhuuseläkkeenä 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

  • Kunnalliseen eläkelakiin ei ehdoteta eläkeoikeuden vanhentumista koskevia säännöksiä. Kuntien eläkevakuutus julkisoikeudellisena eläkelaitoksena selvittäisi henkilön eläketurvaan liittyvät ansiot takautuvasti viittä vuotta pidemmältäkin ajalta.

  • Koska eläketurvaan vaikuttaville tiedoille ei ehdoteta vanhentumisaikaa, ei kaikille järjestelmän piiriin vuoden aikana kuuluneille henkilöille myöskään lähettäisi rekisteriotetta vuosittain.

  • Säännöstä maksuosuuksien jaosta ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2006 alusta käyttöön otetun varhaiseläkemenoperusteisen maksun vuoksi. Eläkemaksun muut osat ovat palkkaperusteinen ja eläkemenoperusteinen maksu.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2007.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.