Kunnallisen eläkelain muutos vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina 26. kesäkuuta 2008 lain kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja lain eläinlääkintähuoltolain 14 pykälän 2 momentin kumoamisesta.

Kunnallista eläkelakia muutettiin siten, että kunnallinen eläkelaitos voi tuottaa eläkehallintopalveluja myös kunnallisen eläketurvan ulkopuolisille asiakasryhmille siltä osin kuin palvelussa ei ole kyse julkisen vallan käytöstä. Kunnallisen eläkelain vanhuuseläkettä koskevia säännöksiä muutettiin niin, että kunnallinen luottamustoimi, perhe- tai omaishoitosopimus tai muu toimeksiantosopimus ei estä vanhuuseläkkeen saamista kunnallisista palvelussuhteista. Lisäksi palkansaajan eläkemaksua koskevaan päätökseen haetaan jatkossa muutosta työeläkeasioiden muutoksenhaku-lautakunnalta. Kunnalliseen eläkelakiin tehtiin myös muita teknisluonteisia tarkistuksia.

Lait tulevat voimaan 1.1.2009.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 65/2008 vp

) on kerrottu tarkemmin aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

. Vahvistetun lain säädösnumero on

461/2008

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät Internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.