Koonti vuoden 2015 alussa voimaan tulleista työeläkejärjestelmään vaikuttavista säännösmuutoksista

Telp Default Thumbnail Image

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan työeläkejärjestelmään suoraan tai välillisesti vaikuttavia säännösmuutoksia. Ohessa listaus merkittävimmistä muutoksista.

Työeläkelakien muutoksia (HE 120/2014)

Kuntoutuksen ennakkopäätös hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen yhteydessä

  • Eläkelaitos on velvollinen antamaan ennakkopäätöksen hakijan oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen yhteydessä, jos työkyvyttömyyseläkkeen hakijan ammatillisen kuntoutuksen edellytykset täyttyvät.

Leskeneläke

  • Työeläkelakien säännöksiä leskeneläkkeen vähentämisestä on selkeytetty, kun leski on leskeneläkettä vähennettäessä vanhuuseläkkeellä tai täyttänyt vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän, mutta ei ole vielä hakenut eläkettä maksuun. Muutokset vastaavat nykyistä soveltamiskäytäntöä.
  • Lisäksi lakia on täsmennetty siltä osin kun leskeneläkkeen vähentäminen on tehty lesken saaman työkyvyttömyyseläkkeen perusteella. Jos työkyvyttömyyseläke päättyy ja leskelle myöhemmin myönnetään uusi eläke uusin perustein, leskeneläkkeen vähentäminen tarkistetaan uusin perustein myönnetyn eläkkeen perusteella.

Ensisijaisen etuuden huomioon ottaminen 2004 -säännösten mukaisessa eläkkeessä

  • Jos vuoden 2004 -säännösten mukaisesti määrätyn työkyvyttömyys-, vanhuus- tai perhe-eläkkeen saajalle myönnetään ensisijainen etuus tai ensisijaisen etuuden määrä muuttuu, ensisijainen etuus vähennetään vanhojen yhteensovitussäännösten sijaan pääsääntöisesti siten kuin voimassa olevissa työeläkelaeissa säädetään.

Eläkkeen karttumisprosentti päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen ajalta

  • Yksityisten alojen työeläkelakeja muutettiin siten, että eläke lasketaan päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen ajalta tulevan ajan eläkkeen perusteena olevasta ansiosta 1,3 prosentin sijasta 1,5 karttumisprosentin mukaan myös vuotta 2010 edeltävältä ajalta. Muutos koskee työkyvyttömyyseläkkeitä, joissa eläketapahtuma on 2006−2009.
  • Eläkelaitosten on viran puolesta oikaistava ennen 1.1.2015 uusin perustein myönnetyt eläkkeet 1.1.2015 alkaen, jos eläke sisältää edellä tarkoitettua karttumaa päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen ajalta.

Työeläkevakuutusmaksusaatavien perintäkulut

  • Työeläkelakeihin lisättiin informatiivinen viittaus perintälakiin. Siten työeläkevakuutusmaksusaatavien perinnässä suoraan ulosottokelpoisia ovat 40 euron perintäkulut kutakin viivästynyttä maksuerää kohden.

Kustannustenjakoerien viivästyskorko

  • Työntekijän eläkelakiin lisättiin säännös eläkelaitosten kustannustenjakoerien viivästyskorosta. Kustannustenjakoerien maksun viivästyessä viivästyksen ajalta peritään korkolain 4 a:n 1 momentin mukainen viivästyskorko (viitekorko + 8 prosenttiyksikköä).

Hylkäävien etuuspäätösten perustelut tarkentuvat (HE 109/2014)

Sosiaalivakuutusetuuksista annettavien hylkäävien päätösten perusteluista tulee jatkossa paremmin käydä ilmi, miksi haettu etuus on evätty. Silloin kun hylkäävä päätös perustuu erityisesti lääketieteellisiin seikkoihin, päätöksen perustelujen tulee sisältää arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset.

Lisäksi etuusasian käsittelyyn osallistuvan eläkelaitoksen asiantuntijalääkärin tulee laatia asian valmistelun aikana perusteltu arvionsa, joka on merkittävä asiakirjoihin.

Yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen perusteella myönnetty korvaus vähennetään sairauspäivärahasta (HE 63/2014)

Sairausvakuutuslakia muutettiin siten, että sairauspäivärahasta vähennetään tapaturmavakuutuslain 57 §:n mukaisen yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen perusteella myönnetty ansionmenetyskorvaus. Tästä syystä yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen perusteella myönnetyt päivärahat ilmoitetaan Eläketurvakeskukselle ja ne kartuttavat eläkettä 1.1.2015 alkaen. Vastaavasti myös yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen perusteella myönnetyt kuntoutuskorvaukset ilmoitetaan Eläketurvakeskuksen rekisteriin ja ne kartuttavat eläkettä 1.1.2015 alkaen.

Sen sijaan yrittäjien vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettuja ansionmenetyskorvauksia tai korvauksia kuntoutuksen ajalta ei edelleenkään oteta huomioon eläkettä kartuttavina aikoina.

Laki eläkkeiden ja muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista (HE 153/2014)

Vuoden 2015 työeläke- ja kansaneläkeindeksejä korotettiin 0,4 prosenttia vuoden 2014 pisteluvusta. Näin ollen vuonna 2015 työeläkkeet, kansaneläkkeet sekä muut näihin indekseihin sidotut etuudet nousevat 0,4 prosenttia.

Työeläkeindeksin pisteluku vuodelle 2015 on 2519 ja kananseläkeindeksi pisteluku 1637.

Työeläkeyhtiöiden hallinnon läpinäkyvyys vahvistuu (HE 96/2014)

Työeläkevakuutusyhtiöiden on jatkossa pidettävä julkista sisäpiirirekisteriä, johon hallituksen jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja hänen varahenkilönsä, tilintarkastajien sekä sijoituspäätöksiin vaikuttavien työntekijöiden on ilmoitettava pörssiosakeomistuksensa ja -kauppansa.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötä koskeva laki kumottu (HE 213/2014)

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä on kumottu. Työeläkelaeista (esim. TyEL 53 §) on poistettu viittaus tähän lakiin.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötä tarvitaan kuitenkin jatkossakin. Muut lait, kuten terveydenhuoltolaki, uusi sosiaalihuoltolaki ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslaki, velvoittavat ohjaamaan asiakkaita näiden tarvitsemiin palveluihin.

Osakuntoutusraha helpottaa työn ja kuntoutuksen yhdistämistä (HE 201/2013)

Kelan kuntoutusrahaa voidaan maksaa kuntoutujalle osakuntoutusrahana niiltä kuntoutuspäiviltä, joina hän työskentelee osapäiväisesti kuntoutuksen ohessa. Osakuntoutusrahan määrä on puolet kokopäiväisen kuntoutusrahan määrästä.

Ylimääräinen urheilijaeläke (HE 137/2014)

Eläke voidaan myöntää tunnustukseksi olympialaisissa saadusta kultamitalista ja erityisestä syystä tunnustukseksi pitkään jatkuneesta urheilu-urasta kansainvälisellä tasolla.

Työeläkemaksut vuodelle 2015

Vuonna 2015 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,0 prosenttia palkasta. Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu nousee 0,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2014.

Elinaikakerroin vuodelle 2015

Elinaikakerroin vuodelle 2015 on 0,97200. Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1953 syntyneiden vuonna 2015 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 2,8 prosenttia.

Palkkakerroin vuodelle 2015

Palkkakerroin vuodelle 2015 on 1,363. Vuoteen 2014 verrattuna palkkakerroin nousee hieman alle prosentin.