Kansaneläkkeeseen ehdotetaan tasokorotusta ja työeläkelakeihin tarkennuksia

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (

HE 95/2007 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin tasokorotus, jonka suuruus olisi 20 euroa kuukaudessa. Samansuuruinen korotus tehtäisiin myös lesken alkueläkkeeseen, lesken jatkoeläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeen, leskeneläkkeen täydennysmäärän, maahanmuuttajan erityistuen ja pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuden alentamisesta laitoshoidon vuoksi luovuttaisiin. Uudistuksen johdosta pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kansaneläke nousisi samalle tasolle kuin avohoidon asiakkaiden.

Esityksessä ehdotetaan myös selkeyttäviä ja toimeenpanoa helpottavia muutoksia eräisiin työeläkelakeihin.

Työeläkelakeihin ehdotetaan mm. seuraavia muutoksia:

  • Osa-aikaeläke katsottaisiin vanhuuseläkkeen osasuoritukseksi, jos osa-aikaeläkettä saavalle myönnetään vanhuuseläke samalle ajalle, jolta hänelle on jo maksettu osa-aikaeläkettä. (TyEL 23 §, YEL 20 §, MEL 23 §, MYEL 41 §)

  • Aiheettomasti maksetut kuntoutuksen kustannusten korvaukset voitaisiin periä takaisin niin kuin aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperinnästä säädetään. (TyEL 34 §, YEL 31 §, MYEL 45 §, MEL 34 §)

  • Palkattomalta ajalta maksetun etuuden perusteena olevan tulon perusteella ei karttuisi eläkettä siltä ajalta, jolta työntekijä on saanut työeläkelakien mukaista eläkettä vastaavaa ulkomaista tai kansainvälisen järjestön tai Euroopan yhteisöjen toimielimen palvelukseen perustuvaa etuutta. Pykälää täsmennettäisiin vastaamaan soveltamiskäytäntöä. (TyEL 74 §, YEL 68 §, MEL 80 §)

  • Vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan tulevan ajan ansioihin luetaan työansioiden ja palkattomien aikojen lisäksi myös tarkasteluaikana maksetut työkyvyttömyys- ja osa-aikaeläkejaksot. Pykälän sanamuotoa tarkennettaisiin soveltamiskäytäntöä vastaavaksi. (TyEL 76 §, YEL 70 §, MEL 82 §, MYEL 76 §)

  • Leskeneläkkeen vähentäminen lesken todellisten tulojen perusteella olisi mahdollista myös silloin, kun leski saa osa-aikaeläkettä. (TyEL 91 §, YEL 84 §, MEL 96 §)

  • Työntekijän eläkeotteen vakuutetulle toimittaneen eläkelaitoksen sijasta yksityisten alojen työeläkelakien mukaisia ansioita koskevan palautteen käsittelisi ja vastauksen tai päätöksen vakuutetulle antaisi se eläkelaitos, jossa palautteen kohteena oleva työskentely on vakuutettu. Ehdotettua menettelyä noudatettaisiin vuoden 2012 loppuun saakka. (TyEL vpl 8 §, MEL vpl 4 §)

  • Työttömyyseläkkeen ratkaiseva laitos määräytyy niiden säännösten mukaan, jotka olivat voimassa ennen TyEL:n voimaantuloa. Säännökseen lisättäisiin viittaus vanhan lain säännökseen, jossa säädetään ratkaisevan laitoksen määräytymisestä. (TyEL vpl 28 §, YEL vpl 28 §, MEL vpl 22 §, MYEL vpl 135 §)

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2008.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.