Kansaneläkelakiin ehdotetaan muutoksia

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (

HE 90/2006 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi mm. uusi kansaneläkelaki ja laki kansaneläkelain voimaanpanosta. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi lainsäädännön rakenne sekä selkeytettäväksi ja täsmennettäväksi yksittäisten säännösten sanamuotoja. Samalla otettaisiin huomioon myös perustuslain asettamat vaatimukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä.

Esityksessä ehdotetaan mm. seuraavia muutoksia:

 • Kansaneläkelaissa säädettäisiin kansaneläkkeistä, perhe-eläkkeistä ja lapsikorotuksesta.

 • Kansaneläkelaitoksen henkilökunnan toimihenkilöeläkkeitä koskevat säännökset siirrettäisiin kansaneläkelaista Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin (731/2001).

 • Toinen kuntakalleusryhmä poistettaisiin kansaneläkkeestä, leskeneläkkeestä ja muista etuuksista, joiden määrä on sidottu kuntien kalleusluokitukseen. Kansaneläke maksettaisiin näin ollen kaikille sen mukaisesti, kuin se määräytyy nykyisin kuntien kalleusluokituksen ensimmäiseen kuntaryhmään kuuluvissa kunnissa.

 • Eläkkeen myöntämisen edellytyksenä olevaa ulkomaan kansalaisiin sovellettava Suomessa asumisen vähimmäisaika lyhennettäisiin viidestä vuodesta kolmeen vuoteen.

 • Leskeneläkkeen alkueläke maksettaisiin kaikille vakiomääräisenä. Lesken jatkoeläkkeen määrään puolestaan ei enää vaikuttaisi omaisuus eikä metsän laskennallinen tuotto.

 • Osatyökyvyttömälle eläkkeensaajalle voitaisiin maksaa lapsikorotusta.

 • Työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta yhdenmukaistettaisiin työeläkejärjestelmän kanssa tilanteessa, jossa eläkkeen hakija ei ole ollut voimassa olevassa laissa edellytettyä 300 päivää sairausvakuutuslain mukaisella sairauspäivärahalla. Henkilölle voitaisiin myöntää kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke samasta ajankohdasta kuin työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke, jos henkilölle on sairauspäiväraha-ajasta riippumatta jo myönnetty työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke.

 • Eläkettä voitaisiin maksaa enintään kuuden kuukauden ajalta ennen hakemuksen jättämistä. Takautuva hakuaika lyhenisi puoleen nykyisestä.

 • Eläkkeen maksaminen ulkomaille muuhun kuin EU-/ETA maahan keskeytettäisiin viimeistään vuoden kuluttua muuttopäivää seuraavan kuukauden alusta.

 • Kansaneläkelaitoksen oikeutta periä liikaa maksettu eläke takaisin toisesta samalle henkilölle takautuvasti maksettavasta etuudesta laajennettaisiin tilanteessa, jossa kansaneläkkeensaajalle myönnetään työeläkelakien mukainen perhe-eläke. Ehdotuksen mukaan Kansaneläkelaitos voisi periä samalta ajalta liikaa maksetun kansaneläkkeen määrän takaisin takautuvasti suoritettavasta työeläkelakien mukaisesta perhe-eläkkeestä.

 • Kansaneläkelain voimaanpanosta säädettäisiin erillisellä lailla, jossa olisi tarvittavien suoja- ja siirtymäsäännösten lisäksi myös säännökset työttömyyseläkkeestä ja yksilöllisestä varhaiseläkkeestä.

 • Uusista annettavista laeista ja kuntien kalleusluokituksen poistamisesta aiheutuvat tarkistukset sekä eräitä muita vähäisiä tarkistuksia tehtäisiin mm. lakiin eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta.

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2008.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.