Kansaneläkelaki on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Kansaneläkelaki ja eräät siihen liittyvät lait on vahvistettu. Muutoksilla uudistetaan lainsäädännön rakenne sekä selkeytetään ja täsmennetään yksittäisten säännösten sanamuotoja.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 90/2006 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Eduskuntakäsittelyssä osa laeista muuttui esitetystä. Kansaneläkelakiin tehtiin mm. seuraavia muutoksia:

  • Lapsen perhe-eläkkeen määrää korotettiin siten, että sen täysi määrä vastaa elatustuen täyttä määrää. (8 luvun 42 §:n 2 mom.)

  • Säännöstä tutkimukseen määräämisestä työkyvyn selvittämiseksi tarkennettiin siten, että henkilö voidaan määrätä tutkittavaksi lääkärin luona tai pykälässä tarkoitetussa yksikössä tai laitoksessa vain perustellusta syystä. (11 luvun 61 §)

  • Etuuspäätöstä koskevasta pykälästä poistettiin tarpeettomana 3 momentin poikkeussäännös, jonka mukaan päätöstä ei anneta etuuden väliaikaisesta keskeyttämisestä. (11 luvun 63 §)

  • Maksamisen väliaikaista keskeyttämistä koskevasta pykälästä poistettiin 3 momentin valituskieltosäännös tarpeettomana. (11 luvun 73 §)

  • Lakiin lisättiin kohta Kansaneläkelaitoksen oikeudesta luovuttaa tietoja Ulkomaalaisvirastolle tietyissä tapauksissa. (13 luvun 90 §:n 4 kohta)

  • Säännöstä ulosmittaus- ja siirtokiellosta muutettiin siten, että ulosmittaus voi tapahtua vain lapselle maksettavan elatusavun tai siihen rinnastettavan vahingonkorvauksen perimiseksi. (15 luvun 111 §:n 2 mom.)

Lisäksi Eduskunta hyväksyi seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti arvioi kansaneläkejärjestelmän kehittämistarpeet erityisesti siltä osin, miten joustava vanhuuseläkkeelle jääminen nykyistä paremmin mahdollistetaan ja miten kansaeläkettä saavien toimeentulon kehityksestä huolehditaan oikeudenmukaisesti.

Lait tulevat voimaan 1.1.2008.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat

568/2007 – 587/2007

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.