Kansaneläkelaitosta ehdotetaan sähköisen tiedonvaihdon yhteyspisteeksi Suomessa

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 30. maaliskuuta 2010 hallituksen esityksen laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 34/2010 vp)

Esityksen keskeinen sisältö

Laissa annettaisiin täydentäviä säännöksiä Euroopan unionin uudistuneen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamiseksi ja täytäntöön panemiseksi Suomessa.

Laissa säädettäisiin mm. sosiaaliturvalaitosten toimivallasta ja tehtävistä Suomessa sovellettaessa Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä sekä asetusten soveltamiseksi käyttöön otettavasta sähköisestä tiedonvaihdosta ja sen hallinnoinnista Suomessa.

Sähköisen tiedonvaihdon kansallisen osan hallinto ja ylläpito on jokaisen jäsenmaan omalla vastuulla. Suomessa tiedonvaihdon yhteyspisteenä toimisi Kansaneläkelaitos, joka myös vastaisi tietojärjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta. Yhdenmukaisiin tietojärjestelmiin ja sähköisiin asiakirjoihin siirtymisellä pyritään tehostamaan EU:n jäsenmaiden välistä tiedonvaihtoa. Sähköiseen tiedonvaihtoon on tarkoitus siirtyä vuoden 2012 aikana.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan asetuksista johtuvia seurannaismuutoksia ja täydennyksiä Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin, työeläkelakeihin, kansaneläkelakiin, sairausvakuutuslakiin, asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettuun lakiin ja työttömyysturvalakiin.

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.5.2010

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta www.eduskunta.fi .