Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksia ja kuntoutusrahaetuuksia koskevat lakimuutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Kansaneläkelaitoksen järjestämää kuntoutusta sekä kuntoutusrahaa koskeva lainsäädäntö uudistuu. Kansaneläkelaitoksen järjestämää kuntoutusta toimenpiteenä ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen ajalta maksamaa kuntoutusrahaa koskevat säännökset on koottu yhteen lakiin ja yksittäisten säännösten sanamuotoja on täsmennetty. Samalla on otettu huomioon perustuslain asettamat vaatimukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä sekä soveltamista ja toimeenpanoa ohjaava vakiintunut tulkintakäytäntö. Lakiuudistus on pääasiassa lakitekninen, mutta siinä tehdään samalla joitakin vakiintuneeseen soveltamis- ja oikeuskäytäntöön perustuvia muutoksia, joilla turvataan säännöksien yhdenmukainen soveltamiskäytäntö.

Eduskuntakäsittelyssä lakiehdotus muuttui joiltakin osin esitetystä. Muun muassa säännöstä odotus- ja väliajalta maksettavasta kuntoutusrahasta täsmennettiin väliinputoamistilanteiden välttämiseksi siten, että kuntoutujalla on oikeus kuntoutusrahaan odotus- ja väliajalta, jos hän ei tuolta ajalta saa toimeentuloa esimerkiksi työstä tai perustoimeentuloa turvaavista muista järjestelmistä kuten sairausvakuutus-, työttömyysturva- ja eläketurvajärjestelmistä. Ammatillisessa kuntoutuksessa olevan ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärää koskevaa säännöstä tarkistettiin puolestaan siten, että säännöksessä mainittu kuntoutusrahan vähimmäismäärän taso vastaa lain voimaantuloajankohdan tasoa (410,45 euroa). Lisäksi muutoksenhakua koskevaa säännöstä selkeytettiin. Asian käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi kaksi lausumaa.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 3/2005 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Laki tulee voimaan 1.10.2005. Lailla kumotaan Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 27.3.1991 annettu laki (610/1991) sekä 27.3.1991 annettu kuntoutusrahalaki (611/1991).

Vahvistetun säädöksen numero on

566/2005

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.