Kansaneläkelaitoksen järjestämään kuntoutusta ja kuntoutusrahaa koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan muutoksia

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (

HE 3/5005 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että Kansaneläkelaitoksen järjestämää kuntoutusta sekä kuntoutusrahaa koskeva lainsäädäntö uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Esityksen mukaan Kansaneläkelaitoksen järjestämää kuntoutusta toimenpiteenä ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen ajalta maksamaa kuntoutusrahaa koskevat säännökset koottaisiin yhteen lakiin. Lainsäädännön rakenne uudistettaisiin ja yksittäisten säännösten sanamuotoja täsmennettäisiin. Samalla otettaisiin huomioon perustuslain asettamat vaatimukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä sekä soveltamista ja toimeenpanoa ohjaava vakiintunut tulkintakäytäntö. Uudistusta koskeva esitys on pääasiassa lakitekninen, mutta siinä ehdotetaan kuitenkin tehtäväksi joitakin vakiintuneeseen soveltamis- ja oikeuskäytäntöön perustuvia muutoksia, joilla turvataan säännöksien yhdenmukainen soveltamiskäytäntö.

Esityksessä ehdotetaan, että ammatillisen kuntoutuksen järjestämisen edellytyksenä olevaa työkyvyttömyyden uhkan käsitettä täsmennettäisiin siten, että riittävällä uhkalla tarkoitettaisiin tilannetta, jossa vakuutetun työkyvyn voidaan arvioida lähitulevaisuudessa alentuvan siten, että hänelle tulisi myönnettäväksi osatyökyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyyden uhkan arvioiminen osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntämisedellytysten perusteella vastaa työntekijäin eläkelaissa (395/1961) olevaa määritelmää ammatillisen kuntoutuksen tavoitteista sekä säännöksen alkuperäistä tarkoitusta.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että jos kuntoutuja saa ammatillisena kuntoutuksena järjestetyn koulutuksen tai siihen liittyvän harjoittelun ajalta säännöllisesti työtuloja, vähennetään mainitut tulot samalta ajalta maksettavasta kuntoutusrahasta siltä osin, kuin tulojen määrä ylittää keskimäärin yhteensä 500 euroa kuukaudessa. Kyse olisi asuinkunnasta riippumattomasta tulorajasta. Huomioitavien tulojen joukkoa ehdotetaan puolestaan muutettavaksi siten, että tuloina huomioitaisiin vain työtulot. Osittain yhteensovitettavien tulojen tulorajan indeksitarkistus sidottaisiin kansaneläkeindeksiin.

Pitkäkestoiseen kuntoutukseen liittyvää odotus- ja väliajalta maksettavaa kuntoutusrahaa koskevaa säännöstä ehdotetaan myös täsmennettäväksi. Odotus- ja väliajalta voitaisiin maksaa kuntoutusrahaa silloin, kun kyse on ammatillisen kuntoutuksen odotus- tai väliajasta. Odotus- ja väliajan kuntoutusrahaa ei ole tarkoitettu maksettavaksi lyhytkestoisessa kuntoutuksessa kuin poikkeuksellisesti.

Osa-aikaeläkkeen ja kuntoutusrahan yhteensovitusta ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että vakuutetulla on mahdollisuus esittää kuntoutusrahan perusteeksi säännönmukaisen verovuoden työtulojen sijaan osa-aikaeläkkeen alkamista seuraavaan täyden kalenterivuoden työtulot, jos osa-aikaeläke on alkanut sinä verovuonna, jonka mukaiset työtulot pääsäännön mukaan olisivat kuntoutusrahan perusteena. Näin määriteltyä kuntoutusrahaa ei yhteensovitettaisi osa-aikaeläkkeen kanssa.

Voimaantulo

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2005. Lailla kumottaisiin Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 27.3.1991 annettu laki (610/1991) sekä 27.3.1991 annettu kuntoutusrahalaki (611/1991).

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.