Kansaneläkelaitoksen henkilöstöä koskevien eläkeasioiden käsittely siirtyy Kuntien eläkevakuutukselle

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 10.12.2010 lakimuutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta (HE 118/2010 vp).

Pääasiallinen sisältö

Kansaneläkelaitoksen henkilöstöä koskevien eläkeasioiden käsittely siirtyy kunnallisen eläkelaitoksen hoidettavaksi vuoden 2012 alusta.

Lisäksi kunnalliseen eläkelakiin ja valtion eläkelakiin tehtiin muutokset, jotka johtuvat laista sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta.

Eduskuntakäsittelyssä kunnallisen eläkelain ja valtion eläkelain voimaantulosäännökseen tehtiin lakitekninen tarkistus. Muutoin lait vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Tarkempia tietoja on hallituksen esityksessä (

HE 118/2010 vp

) ja sitä koskevassa tiedotteessa

.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

1092/2010–1094/2010

.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.1.2011. Kunnallisen eläkelain 1 §:n 3 momentti, 137 §:n 3 momentti, 137 b § ja 141 a § sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 § ja 14 §:n 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1.1.2012.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.