Julkisen työvoimapalvelulain muutoksen yhteydessä muutoksia työeläkelakeihin

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti antoi 2.10.2009 eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (

HE 178/2009 vp

).

Pääasiallinen sisältö

Julkisesta työvoimapalvelusta annetusta laista ehdotetaan kumottavaksi työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettavaa koulutustukea koskevat säännökset. Työnhakijan mahdollisuuksia parantaa opiskelemalla työllistymisvalmiuksiaan parannettaisiin säätämällä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa työttömyysetuudella tuettavasta työnhakijan omaehtoisesta opiskelusta. Sekä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen että työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksettaisiin työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta.

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja työttömyysetuudella tuetun työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksettavaa ylläpitokorvausta esitetään korotettavaksi yhdellä eurolla ja työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestettävien toimenpiteiden ja opiskelun ajalta maksettavaa korotettua ylläpitokorvausta kahdella eurolla.

Työllistämistuen myöntämisestä työttömyyspäivärahaan oikeutetulle työelämävalmennuksen ajalta ehdotetaan luovuttavaksi. Työllistämistuen sijasta työelämävalmennuksen ajalta maksettaisiin työttömyyspäivärahaa ja ylläpitokorvausta.

Muutoksia työeläkelakien palkattomien aikojen säädöksiin

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi työntekijän eläkelain palkattoman ajan etuuksia koskevasta 74 §:n 3 momentista kohdat 4 ja 5, joissa kyseisistä kumottavista koulutusetuuksista nyt säädetään. Kumoamisen johdosta ehdotetaan tehtäväksi myös lähinnä tekniset muutokset lain 2, 76 ja 120 §:ään.

Ehdotettu muutos tarkoittaisi palkattoman ajan etuuden osalta sitä, että aikuiskoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalta työntekijälle karttuisi palkattoman ajan etuutta samoin kuin työttömyysetuuksista. Mikäli työttömyysetuus maksetaan ansioon suhteutettuna päivärahana, koulutuksen ajalta otettaisiin huomioon 75 prosenttia päivärahan perusteena olevasta ansiosta. Nykyisin edellä mainittujen koulutusten ajalta otetaan huomioon 65 prosenttia päivärahan tai ansiotuen perusteena olevasta ansiosta.

Samankaltaisia muutoksia ehdotetaan myös merimieseläkelakiin, yrittäjän eläkelakiin, valtion eläkelakiin ja kunnalliseen eläkelakiin.

Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.