Julkisen puolen eläkelakien työkyvyttömyyseläkemuutokset vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 20 päivänä marraskuuta 2009 kunnan ja valtion eläkelakeihin tehtäväksi ehdotetut muutokset. Muutokset sisältyvät hallituksen esitykseen laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta (

HE 170/2009 vp

).

Pääasiallinen sisältö

Lainmuutoksen tarkoituksena on parantaa nuorena työkyvyttömäksi tulevien työkyvyttömyyseläkkeen tasoa sekä estää eläkkeen pieneneminen työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen tasoa parannetaan korottamalla sairastumisesta eläkeiän täyttämiseen jäljellä olevalta ajalta laskettavan eläkkeen karttumisprosenttia ikävuosien 50 ja 63 välillä ja korottamalla työkyvyttömyyseläkkeisiin tehtävän kertakorotuksen määrää. Lisäksi tulevan ajan ansiotasoa korottavasti otetaan huomioon tutkintoon johtava opiskelu ja alle kolmivuotiaan lapsen hoitaminen kotihoidontuella.

Elinaikakertoimen soveltaminen muutetaan työkyvyttömyyseläkkeissä siten, että ennen vuotta 2010 alkaneisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin kerrointa ei sovelleta lainkaan ja vuodesta 2010 alkaen elinaikakerrointa sovelletaan lievennettynä työkyvyttömyyseläkkeen alkaessa.

Lisäksi osa-aikaeläkkeen alaikäraja korotetaan 60 vuoteen ja eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeen ansion alenemasta poistettaan. Osa-aikaeläkkeen muutokset koskevat vuonna 1953 tai sen jälkeen syntyneitä. Työeläkkeen ansainta vuorotteluvapaan ajalta muuttuu siten, että 55 prosenttia vuorottelukorvauksen perusteena olevasta ansiosta kartuttaa eläkettä.

Samansisältöiset muutokset on vahvistettu aiemmin tehtäväksi yksityisen puolen työeläkelakeihin.

Vahvistetut lait

Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 pykälän muuttamisesta ja laki valtion eläkelain muuttamisesta.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

925 -927/2009

.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.1.2010. Osa-aikaeläkettä koskevat muutokset tulevat voimaan kuitenkin 1.1.2011.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät Internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.