Hylkäävien etuuspäätösten perustelut tarkentumassa

Telp Default Thumbnail Image

Hallitus esittää sosiaalivakuutusetuuksista annettavien hylkäävien päätösten perusteluihin muutoksia (HE 109/2014 vp.). Perusteluista tulisi jatkossa nykyistä paremmin käydä ilmi, miksi haettu etuus on evätty. Silloin kun kielteinen päätös perustuu erityisesti lääketieteellisiin seikkoihin, perusteluihin olisi kirjattava, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty.

Lisäksi Kelassa tai työeläkelaitoksessa hakemuksen käsittelyyn osallistuvan asiantuntijalääkärin olisi laadittava valmistelun aikana oma perusteltu arvionsa, joka kirjattaisiin tapauksen asiakirjoihin. Asiantuntijalääkärin selkeä arvio auttaisi lopullisen päätöstekstin laatijaa lääketieteellisten perustelujen kirjoittamisessa.

Työeläkejärjestelmässä lääketieteellistä arviointia liittyy lähinnä työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutusasioihin. Työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioissa ratkaisu perustuu lääketieteellisten tutkimusten pohjalta tehtyyn arvioon sairauksien aiheuttamasta toimintakyvyn heikkenemisestä. Päätöksen perusteluihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota silloin, kun eläkelaitos poikkeaa hoitavan lääkärin arviosta.

Riittävien perustelujen avulla etuudenhakija voi arvioida, onko hänen syytä hakea päätökseen muutosta.

Päätösten perustelujen parantaminen on osa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä, jota pohtinut työryhmä teki ehdotuksensa viime tammikuussa.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Katso lisää:

Hallituksen esitys 109/2014