Holhoustoimilain muutokset ja laki edunvalvontavaltuutuksesta on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Laki edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta on vahvistettu. Asiaa koskee hallituksen esitys

HE 52/2006

.

Uusi laki edunvalvontavaltuutuksesta

Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että hän myöhemmin tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Valtuutus voi koskea sekä taloudellisia asioita että valtuuttajan henkilöä koskevia asioita. Valtakirja on samoin kuin testamentti tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä. Kun valtuuttaja on tullut pääasiallisesti kykenemättömäksi huolehtimaan valtuutuksen käsittämistä asioista, valtuutettu voi pyytää holhousviranomaista vahvistamaan valtuutuksen. Valtuutus tulee voimaan, kun holhousviranomainen on vahvistanut sen.

Holhoustoimilain muutokset

Holhoustoimilain muutoksilla holhousviranomaisen toimivaltaa on laajennettu koskemaan asioita, joissa on kysymys edunvalvojan tehtävän muuttamisesta, määräämisestä lakkaamaan tai edunvalvojan vapauttamisesta tehtävästään omasta pyynnöstään. Lisäksi muutoksenhaku holhousviranomaisen päätöksiin edunvalvojan määräämistä koskevissa asioissa on uudistettu. Hallinto-oikeudelle tehtävän valituksen sijasta oikaisukeinona on asian saattaminen käsiteltäväksi käräjäoikeudessa.

Säännöksiä, jotka koskevat edunvalvojan tekemään oikeustoimeen vaadittavaa holhousviranomaisen lupaa, on muutettu muun muassa niin, että rahalainan antaminen päämiehen varoista edellyttää maistraatin lupaa. Lisäksi edunvalvojan esteellisyyttä koskevia säännöksiä on täsmennetty.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.11.2007. Holhoustoimilain muutoksesta annetun lain 47 a §, joka sisältää valtuuden tilintarkastustehtävien siirtämistä koskevan sisäasiainministeriön asetuksen antamiseen, tulee kuitenkin voimaan 1.7.2007.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat

648/2007 – 651/2007

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.