Hallitus esittää yksityiskohtaisia säännöksiä ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden eläketurvaan

Telp Default Thumbnail Image

Hallitus esittää tilaajavastuulakiin ja lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin uudistuksia. Tarkoituksena on selkeyttää lainsäädännön soveltamista sekä helpottaa tilaajan velvoitteiden hoitamista. Sääntely yhdenmukaistetaan koskemaan kaikkia aloja. Täsmennyksiä tulee esimerkiksi tilaajan selvitysvelvollisuuksiin sekä laiminlyöntimaksuihin. Ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta säädettäisiin yksityiskohtaisesti.

Valtioneuvoston 11.9.2014 hyväksymässä lakiluonnoksessa tilaaja voisi jatkossa hyödyntää julkista verovelkarekisteriä selvittäessään sopimuskumppanista tarvittavia tietoja. Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa Y-tunnus, yrityksen kotimaasta saatavien selvitysten lisäksi tilaajan olisi varmistettava, että kyseinen yritys on merkitty verotusta koskeviin rekistereihin Suomessa. Lisäksi tilaajan tulisi selvittää yrityksen verovelkatiedot.

Eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta lakeihin kirjattaisiin yksityiskohtaiset säännökset siltä osin kuin kysymys on sopimuspuolen sopimuskauden aikana lähetetyistä työntekijöistä, joita työnantajalla ei ole velvollisuutta Euroopan unionin sääntelyn perusteella vakuuttaa Suomessa. Sopimuspuolen olisi toimitettava tilaajalle selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista. Vastaavasti tilaajan olisi varmistettava, että sopimuskumppani ilmoittaa vaaditut tiedot.

Laiminlyöntimaksua ja korotettua laiminlyöntimaksua nostettaisiin ja korotettua maksua sovellettaisiin jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin. Jatkossa laiminlyöntimaksun enimmäismäärä olisi 20 000 euroa ja korotetun maksun 65 000 euroa. Sanktioiden suuruudessa huomioitaisiin muun muassa laiminlyöntien vakavuus.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Katso lisää:

HE 161/2014 vp

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote