Hallitus esittää työeläkelainsäädännön yrittäjämääritelmän laajentamista

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 10. syyskuuta 2010 hallituksen esityksen työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi (

HE 135/2010

vp).

Esityksen keskeinen sisältö

Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yrittäjämääritelmää ehdotetaan laajennettavaksi niin, että jatkossa yrittäjänä pidettäisiin myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista tai jolla on yksin yli 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yrittäjänä pidettäisiin myös muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, jos hänellä yksin on edellä tarkoitettua vastaava määräämisvalta yhteisössä.

Voimassa olevien YEL- ja MYEL-yrittäjämääritelmien omistusosuuden ja määräämisvallan rajoja on pidetty liian korkeina. YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät nyt esimerkiksi sellaiset henkilöt, jotka kahdestaan tai kolmestaan omistavat yrityksen kokonaan yhtä suurin omistusosuuksin eivätkä ole samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä keskenään.

Esityksessä ehdotettu yrittäjämääritelmien laajentaminen lisää YEL:n ja MYEL:n mukaan vakuutettavien henkilöiden määrää. YEL-vakuutettujen määrän arvioidaan kasvavan 8 000 vakuutetulla ja MYEL-vakuutettujen määrän enintään 400 vakuutetulla. Lisäksi noin 10 000 nykyisin TyEL:n mukaisesti vakuutetun henkilön arvioidaan siirtyvän YEL-vakuutetuiksi vuonna 2014.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Laeissa on siirtymäsäännöksiä koskien lakien voimaan tullessa työntekijän eläkelain tai merimieseläkelain mukaisesti työntekijään rinnastettuna henkilönä vakuutetun henkilön siirtymistä yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain soveltamisalan piiriin.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.